BẮC NINH

Ngành Tài chính Bắc Ninh: Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

9:53:25 AM | 29/10/2019

Trong những năm vừa qua, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mức tăng trưởng khá, tạo nguồn lực tài chính vững mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Có được nguồn thu ổn định như vậy không thể không kể đến sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn. Do vậy, việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn vừa là giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu vừa là chính sách tri ân đối với các doanh nghiệp.

Ông Ngô Tân Phượng, Giám đốc Sở Tài chính

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Ông Ngô Tân Phượng, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Sở đã phối hợp cùng các ngành, các địa phương tham mưu thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 với nhiều nội dung nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của doanh nghiệp để từ đó rà soát, sửa đổi, bổ sung, triển khai thực hiện có hiệu quả và thực chất các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là ưu đãi về đất đai, tiếp cận vốn tín dụng; đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó là tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là lĩnh vực giao thông, nông nghiệp và nông thôn.

Sở còn tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để phát triển các tổ chức công đoàn ngoài quốc doanh; hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa khu công nghiệp; hỗ trợ giáo dục ngoài công lập để phát triển hệ thống giáo dục, nhất là giáo dục mầm non cho con công nhân tại các khu công nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Tỉnh Bắc Ninh xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đồng thời tạo môi trường thông thoáng, cạnh tranh lành mạnh cho thu hút đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Cụ thể là: rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức các cơ quan theo đơn vị đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, tinh giảm biên chế, nâng cao đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đẩy mạnh công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; từng bước thiết lập chính quyền điện tử, mở rộng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời Bắc Ninh tăng cường hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp, mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp” góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Trong hệ thống tài chính nói chung, các ngành như Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước có nhiều TTHC liên quan đến giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp, đối tượng nộp thuế nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC được thể hiện rất rõ.

Đối với Sở Tài chính, đối tượng, nội dung làm việc chủ yếu là thực hiện chức năng quản lý nhà nước (không trực tiếp thu, chi ngân sách) nên việc cải cách TTHC tập trung vào cải cách lề lối, tác phong làm việc; thực hiện công khai đầy đủ và kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền trên trang thông tin điện tử của cơ quan và của tỉnh, tổ chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Hiện tại, Sở còn 41 TTHC được đăng tải trên trang thông tin của Sở, đồng thời niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (trong đó có 4 thủ tục được giải quyết theo hình thức “4 tại chỗ”); Sở đã rà soát cắt giảm thời gian thực hiện TTHC với tỷ lệ cắt giảm trung bình 36,25%.