HÀ NAM

Tháo gỡ khó khăn trong quản lý tài nguyên và môi trường

11:24:11 | 21/8/2020

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ được giao và tập trung phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đưa công tác quản lý Nhà nước đi vào nề nếp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. Duy Bình thực hiện.

Ông có thể chia sẻ những kết quả tiêu biểu trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường (TN&MT) trên địa bàn tỉnh Hà Nam?

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành, các địa phương, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành, công tác quản lý TN&MT của tỉnh đã có biến chuyển tích cực, đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời, đội ngũ cán bộ công nhân viên ngành TN&MT ngày một trưởng thành.

Đối với lĩnh vực đất đai: Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền mà Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật giao thẩm quyền cấp tỉnh để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

Hàng năm, tham mưu HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Đây là những căn cứ pháp lý để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình và được Chính phủ ban hành các nghị quyết phê duyệt các quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cho tất cả các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn.

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị và kế hoạch dồn đổi ruộng đất trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay bình quân đất nông nghiệp, mỗi hộ chỉ còn từ 1,2 đến 1,7 thửa đất/hộ (giảm nhiều lần so với trước đây).

Đối với lĩnh vực khoáng sản: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được đặc biệt quan tâm nhằm mục tiêu tiết kiệm nguồn tài nguyên cho thế hệ sau, phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường. Việc cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm theo đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định, quy hoạch về quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Việc tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thực hiện đúng, nghiêm theo quy định của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013. Việc khai thác khoáng sản chỉ được thực hiện sau khi các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Khoáng sản và thực hiện các thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật Đất đai.

Đối với lĩnh vực quản lý môi trường: Công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm và tốt. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tất cả các khu công nghiệp đang hoạt động trong tỉnh đều có trạm xử lý nước thải tập trung. Quan điểm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh là ưu tiên thu hút đầu tư đối với các dự án không hoặc ít có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Tỉnh đang đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp, làng nghề. Đã di dời các hộ sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư để đến nơi sản xuất tập trung tại các làng nghề. 100% rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tại các nhà máy xử lý rác thải. Tất cả các xã, thị trấn đều có để tập kết rác thải. 99% rác thải sinh hoạt nông thôn đều được thu gom và cơ bản được xử lý tại các nhà máy xử lý rác thải hoặc chôn lấp tại các bãi rác theo quy định.

Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu: Việc quản lý sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả, xây dựng các kịch bản, biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu đang là một trong những nội dung được tỉnh quan tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Sở đã tham mưu UBND tỉnh  ban hành quy định về quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; quy chế phối hợp quản lý khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; ban hành các kế hoạch, chương trình của tỉnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu như: Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đối với lĩnh vực cải cách TTHC: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc chức năng quản lý của ngành TN&MT (3 cấp: tỉnh, huyện, xã) và được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của sở, của UBND cấp huyện và tại nơi tiếp nhận giải quyết TTHC. Bộ TTHC đáp ứng tốt yêu cầu về cải cải cách hành chính, đặc biệt là cắt giảm giấy tờ không cần thiết, cắt giảm thời gian thực hiện. Bình quân hiện nay bộ TTHC trong lĩnh vực TNMT đã cắt giảm được xấp xỉ 60% thời gian so với quy định. Đa dạng hóa loại hình tiếp nhận và trả kết quả: Sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến... Tỷ lệ TTHC tiếp nhận và giải quyết qua môi trường mạng (mức độ 3, mức độ 4) đạt 60%. Toàn bộ TTHC trong lĩnh vực TN&MT được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Ngành TN&MT đã nỗ lực như thế nào trong công tác tham mưu với UBND tỉnh Hà Nam để giải quyết vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng nhằm khắc phục khó khăn, bàn giao sớm mặt bằng cho các dự án, thưa ông?

Nhận thức tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng, Sở TN&MT đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời, các cơ chế, chính sách trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; các trình tự, thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án; các quy định về bảng giá đất; về giá đất cụ thể để tính tiền khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền thuê đất,... làm căn cứ để thực hiện.

Các quy định của tỉnh vừa đúng theo quy định của pháp luật, vừa có tính kế thừa nhưng phù hợp với thực tế tại địa phương nên được người dân đồng tình ủng hộ và chấp hành.

Sở kịp thời hướng dẫn các địa phương để giải quyết vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Trường hợp vượt quá thẩm quyền sở chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức bàn và đưa ra các đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trên quy định của pháp luật Đất đai, đảm bảo quyền lợi của người dân; hài hòa lợi ích giữa người có đất, Nhà nước và doanh nghiệp. Đối với các trường hợp phức tạp, Sở đã chủ động xin ý kiến Tổng cục quản lý Đất đai, Bộ TN&MT để kịp thời tháo gỡ. Qua đó hầu hết các dự án trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành sớm hoặc đúng tiến độ giải phóng mặt bằng đã đề ra, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây không có tình trạng dự án không thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng, không có tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Đối với các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà thuộc diện phải thỏa thuận để được sử dụng đất, sau khi dự án được chấp thuận, trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Sở đã hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục để nhận quyền sử dụng đất, các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa để trình cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum