HÀ NAM

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam: Đồng hành cùng mục tiêu giảm nghèo bền vững

13:39:24 | 21/8/2020

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam luôn thực hiện tốt nhiệm vụ thực thi tín dụng chính sách xã hội mà Đảng, Chính phủ giao phó, chủ động kịp thời đưa nguồn vốn vào những định hướng phát triển kinh tế của địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 155/HĐQT-NHCS ngày 19/3/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. Chi nhánh có chức năng, nhiệm vụ là tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về huy động vốn; cho vay và các dịch vụ ngân hàng theo quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH.

Giai đoạn 2015-2020, cùng với các chính sách tổng thể thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, 9 chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH tỉnh đang thực hiện là một trụ cột quan trọng. Nhờ trụ cột này, giai đoạn 2015 -2020, đã có trên 113.800 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp trên 4.400 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 7.200 lao động; trên 3.400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 102.500 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây mới 560 căn nhà ở cho hộ nghèo, gần 180 căn nhà cho người có công với cách mạng, người lao động trong và ngoài khu công nghiệp, cán bộ, công nhân viên, người lao động có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2015-2019 giảm bình quân hàng năm là 0,69%, từ 5,81% năm 2015 xuống còn 2,38% năm 2019.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2020 đạt 2.020.574 triệu đồng, tăng 726.977 triệu đồng so với 31/12/2014 với trên 50.000 khách hàng còn dư nợ. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đạt 60.522 triệu đồng, bằng 604,72% trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Bà Thân Thị Hương, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam chia sẻ: “Tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, làm thay đổi căn bản nhận thức của đối tượng thụ hưởng. Thông qua triển khai hoạt động tín dụng chính sách, chính quyền có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với người dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ cơ sở, củng cố và tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, từ đó người dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động, các phong trào tại địa phương”.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tại khu vực nông thôn, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; từng bước nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý vốn, mạnh dạn vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả; giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội cũng làm thay đổi cơ bản nhận thức của người nghèo và đối tượng chính sách, giúp họ thêm tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội. Đây cũng là nguồn lực giúp các địa phương khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng huyện, từng xã, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của hộ nghèo và đối tượng chính sách trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh trong triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, phối hợp tốt với các sở, ngành, hội đoàn thể nhận ủy thác và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phát triển theo hướng ổn định, giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng. Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách, tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

Nguồn: Vietnam Business Forum