BÌNH DƯƠNG

Huyện Dầu Tiếng: Đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững

8:50:25 AM | 4/9/2020

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu phát triển kinh tế bền vững theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Thành tựu đáng tự hào

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được tổ chức thành công. Theo Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khép lại trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành cấp tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những phát sinh mới trong điều hành và thực hiện Nghị quyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 kế thừa và phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước đã lãnh đạo điều hành năng động, sáng tạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm vào từng thời điểm thích hợp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện tiếp tục được nâng lên. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tinh thần trách nhiệm, tác phong trong công tác và ý thức rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên; cấp ủy đảng các cấp với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chủ động xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, sắp xếp phù hợp theo lộ trình. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Kinh tế - xã hội huyện có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển đúng hướng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo ổn định, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực mà báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đã chỉ ra như: Lĩnh vực nông nghiệp chưa phát triển như mong muốn, chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để tạo sự đột phá; một số chỉ tiêu về phát triển đô thị, đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đạt yêu cầu, còn chuyển biến chậm.

Phát huy tiềm năng, lợi thế

Trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại hội xác định các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ V (2020-2025). Theo đó, mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đảm bảo phát triển kinh tế bền vững theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Xây dựng, phát triển huyện Dầu Tiếng theo hướng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Dầu Tiếng nằm về phía Bắc - Tây Bắc của tỉnh Bình Dương; phía Đông và Đông Nam huyện giáp thị xã Bến Cát; phía Tây - Tây Bắc và Tây Nam giáp tỉnh Tây Ninh; phía Nam giáp TP.Hồ Chí Minh và phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Cụ thể, về kinh tế, huyện Dầu Tiếng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm đạt 14,6%. Đến năm 2025, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau: Cơ cấu giá trị sản xuất bao gồm công nghiệp chiếm 57,16%, dịch vụ 27,52%, nông nghiệp 15,32%; thu ngân sách nhà nước 7.847 tỷ đồng, trong đó tốc độ tăng từ 10% trở lên; chi ngân sách nhà nước 6.421 tỷ đồng, trong đó tốc độ tăng 10%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9.722 tỷ đồng, trong đó tốc độ tăng 12%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công 2.600 tỷ đồng, tốc độ tăng 18%; 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có 1 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về xã hội, đặt chỉ tiêu, đến cuối nhiệm kỳ dân số 140.000 người; số lao động giải quyết việc làm mới 10.000 người; tỷ lệ lao động được đào tạo 90%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu của tỉnh...

Về môi trường, phấn đấu tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh là 99,99% (trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 75%); tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý 99%; mỗi năm trồng mới 10.000 cây xanh.

Về phát triển đô thị, đặt chỉ tiêu trong nhiệm kỳ xây dựng xã Thanh Tuyền, Long Hòa đạt đô thị loại V.  

Chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, thực hành pháp chế xã hội chủ nghĩa: Tuyển quân đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu trên giao về số lượng và chất lượng (Trong đó, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 2% trở lên); 100% trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn tiếp tục được đầu tư xây dựng mới theo Đề án đã được Quân khu và UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt; đảm bảo 100% trụ sở công an xã đều được xây dựng riêng. 100% công an xã bố trí lực lượng chính quy.

Chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị: Phấn đấu hàng năm tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ 98%, trong đó tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; phấn đấu hàng năm, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 98%, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 500 đảng viên trở lên; phấn đấu thành lập chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt chỉ tiêu tỉnh giao; giữ vững Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; chính quyền, đoàn thể vững mạnh đạt 90% trở lên.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V của Đảng bộ huyện đã đề ra, góp phần cùng tỉnh Bình Dương và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cam kết hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, cộng với hệ thống giao thông được đầu tư tương đối hoàn chỉnh đã giúp huyện Dầu Tiếng trở thành một trong những điểm đến hứa hẹn với các nhà đầu tư. Trong những năm qua, huyện đã chào đón rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh và gặt hái thành công.
Hiện nay, với tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện luôn sẵn sàng mời gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào địa bàn. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư từ lúc bắt đầu cho đến khi dự án được hoàn thành, đưa vào sử dụng, kể cả trong suốt thời gian các doanh nghiệp kinh doanh tại địa bàn.

Ông Nguyễn Phương Linh
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng

Nguồn: Vietnam Business Forum