NAM ĐỊNH

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định: Đồng hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

09:00:52 | 19/7/2022

Thời gian qua, cùng với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nam Định đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm để đưa chính sách đi vào cuộc sống nhanh nhất. NHCSXH tỉnh Nam Định đã chủ động liên hệ trực tiếp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) để phổ biến chính sách, nắm bắt nhu cầu vốn, hướng dẫn NSDLĐ đủ điều kiện và có nhu cầu vay nhanh chóng hoàn thiện thủ tục vay vốn.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng, nhiều người lao động mất việc làm, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QD-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được ban hành. Trong đó, Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đóng vai trò như “phao cứu sinh” để giúp doanh nghiệp và NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn. Chính sách cho vay NSDLĐ được triển khai thực hiện kịp thời đã hỗ trợ doanh nghiệp lúc khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp giữ chân NLĐ gắn bó với doanh nghiệp, thể hiện tinh thần “Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp”, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống và an toàn cho NLĐ.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, các sở, ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc nhanh chóng, tích cực triển khai chính sách cho vay hỗ trợ NSDLĐ và NLĐ. NHCSXH phổ biến rộng rãi chính sách cho vay trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng để người sử dụng lao động có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận lợi; kịp thời phản ánh đầy đủ chính xác kết quả triển khai thực hiện chính sách cho vay NSDLĐ để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn để các cấp, các ngành giám sát đảm bảo thực hiện chính sách công khai, minh bạch.

Đồng thời, để hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ  gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho NLĐ, NHCSXH tỉnh Nam Định đã, đang chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện về nguồn nhân lực, vật lực để triển khai tốt chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách cho vay trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng để mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả nhất; đồng thời để các cấp, các ngành giám sát đảm bảo thực hiện chính sách công khai, minh bạch.

NHCSXH tỉnh đã làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh để nắm bắt danh sách, thông tin các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Các đơn vị đã phối hợp cung cấp danh sách chi tiết NSDLĐ trên địa bàn có tham gia bảo hiểm với đầy đủ các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, tên người đứng đầu, số điện thoại, email. Trên cơ sở danh sách đó, NHCSXH tỉnh, các huyện đã chủ động thực hiện rà soát, tiếp cận đối với các doanh nghiệp thông qua hình thức gửi email hoặc gọi điện trực tiếp cho 2.547 doanh nghiệp. NHCSXH nơi cho vay phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ; đã tiếp nhận 07 bộ hồ sơ, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục vay vốn, tổng hợp nhu cầu vốn theo hồ sơ đủ điều kiện vay vốn theo quy định trình Trung ương phân bổ vốn. Trung ương đã thực hiện 07 đợt thông báo vốn cho NHCSXH tỉnh và giải ngân cho 07 NSDLĐ đủ điều kiện vay vốn, với 118 lao động, 348 lượt lao động, số tiền 1.356,81 triệu đồng. Trong đó, cho vay trả lương ngừng việc: 06 doanh nghiệp, 86 lao động, 252 lượt lao động, số tiền 980,49 triệu đồng; cho vay trả lương phục hồi đối với 05 lĩnh vực: 01 doanh nghiệp, 32 lao động, 96 lượt lao động, số tiền 376,32 triệu đồng.

Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh trong triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời phối hợp tốt với các sở, ngành, hội đoàn thể nhận ủy thác và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phát triển theo hướng ổn định, giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng. Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum