KON TUM

Huyện Kon Plông: Xứng tầm vùng kinh tế động lực

15:51:05 | 6/2/2023

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kon Plông qua các thời kỳ đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giành được những kết quả quan trọng, xây dựng Kon Plông xứng tầm là vùng kinh tế động lực của tỉnh.


 

Nằm ở phía Bắc của tỉnh Kon Tum, huyện Kon Plông là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao. Năm 2022, ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá cố định năm 2010) là 3.365,4 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch. Về cơ cấu giá trị sản xuất: Nông, lâm, thủy sản: 21,9%; Công nghiệp - Xây dựng: 55,5%; Thương mại - Dịch vụ: 22,6%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm 575.789 tỷ đồng, đạt 171% dự toán huyện giao. Các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt và kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 36%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 11,2%. Toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 13,1 (tiêu chí/xã). Cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/9/2021 về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông là vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Về mục tiêu cụ thể, huyện Kon Plông phấn đấu trở thành vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm của tỉnh vào năm 2025. Xây dựng Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với Khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm du lịch đa dạng, phong phú về loại hình với thương hiệu riêng, hạ tầng hiện đại, chất lượng phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2025. Xây dựng trung tâm du lịch - hội nghị - nghỉ dưỡng mang tầm quốc gia, đậm bản sắc văn hóa dân tộc và trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của khu vực Tây Nguyên vào năm 2030.

Trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền huyện Kon Plông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Luôn chủ động trong mọi tình huống, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, xác định các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội có tính đột phá, khả thi cao; quyết liệt trong hành động nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, huyện chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện. Đẩy mạnh phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết tâm xây dựng huyện ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Nguồn: Vietnam Business Forum