KIÊN GIANG

Tháo gỡ khó khăn để xây dựng nông thôn mới hiệu quả

08:39:10 | 8/11/2023

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang phấn đấu 100% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; đồng thời, tập trung xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, bền vững, nhất là xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và có ít nhất 30 xã nông thôn mới nâng cao và 15 xã nông thôn mới kiểu mẫu, từ 7 - 9 huyện nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Kiên Giang tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn địa phương rà soát, nâng chất các tiêu chí đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến mới xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kết hợp với cập nhật, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến mới, kinh nghiệm hay trong xây dựng nông thôn mới để nhân ra diện rộng. Đồng thời cần tháo gỡ nhiều khó khăn đang gặp phải.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 108/116 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gồm TP. Hà Tiên, các huyện Vĩnh Thuận, Gò Quao, Giồng Riềng và Tân Hiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao còn chậm, xã nông thôn mới kiểu mẫu còn khó khăn; kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa đồng đều; hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn được quan tâm đầu tư, nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn, thu nhập vẫn còn thấp. Môi trường nông thôn chưa thực sự bền vững…Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với nhiều tiêu chí, nội dung điều chỉnh, đòi hỏi mức độ hoàn thành phải cao hơn giai đoạn trước, nhất là các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Qua rà soát, đối chiếu, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 so những quy định theo bộ tiêu chí 2021-2025 thì còn nhiều xã chưa đạt và phải xây dựng lộ trình hoàn thiện đạt chuẩn theo quy định.

Theo ông Lê Hữu Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, giải pháp trọng tâm để tháo gỡ khó khăn giúp các xã về đích đúng lộ trình đề ra đó là các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, lâu dài, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội và nhân dân cùng tham gia.

Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể tích cực tuyên truyền sâu rộng tới người dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới; thường xuyên đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tới các tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển. Tiếp tục bố trí các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương, trong đó ưu tiên đầu tư cho các địa phương đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hàng năm và cả giai đoạn. Lựa chọn 5 xã gồm Tân Hiệp A (Tân Hiệp), Thạnh Hưng (Giồng Riềng), Bình Minh (Vĩnh Thuận), Hòn Tre (Kiên Hải) và Gành Dầu (TP. Phú Quốc) làm điểm để ưu tiên nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; sau đó, tiếp tục thực hiện 10 xã còn lại theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Đình Bảo (Vietnam Business Forum)