BẠC LIÊU

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, môi trường

10:21:00 | 27/12/2023

Ngành Tài nguyên môi trường là ngành đảm nhiệm nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp liên quan đến người dân và doanh nghiệp như: Đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản,... Do vậy, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.


Ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ

Theo đó, ngành TN&MT triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Công tác pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn để đầu tư; thanh tra, kiểm tra nâng cao hiệu quả nhà nước về quản lý TN&MT, kỷ luật, kỷ cương chấp hành chế độ công vụ của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh về giao thông, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường luôn được ngành đặc biệt quan tâm, trong đó thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hoạt động thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác quản lý, khai thác tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp như ngăn chặn, hạn chế, phòng ngừa các vấn đề ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm; khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; áp dụng các biện pháp quản lý, giảm thiểu và hạn chế việc khai thác nước dưới đất.

Thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn; chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về TN&MT đến cơ sở. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

Chính quyền đạo tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp như khó khăn của chính mình. Trong lĩnh vực đất đai, với quan điểm, điều trước tiên và quan trọng khi doanh nghiệp muốn đầu tư là có mặt bằng sạch, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở TN&MT đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Thời gian qua, Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (từ năm 2021 đến năm 2023) của 07/07 đơn vị hành chính cấp huyện, đảm bảo kịp thời, là cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đến quỹ đất công do Nhà nước quản lý, chưa sử dụng, đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả để chuyển sang quy hoạch thực hiện các dự án đầu tư phi nông nghiệp thuộc các lĩnh vực của 5 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh.

Về công tác giao đất, cho thuê đất, Sở luôn quan tâm, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đất đai để đầu tư các dự án điện gió, điện khí, chế biến thủy hải sản, đô thị mới,...

Đối với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do quy định pháp luật về đất đai còn bất cập, chồng chéo, Sở đã chủ động xin ý kiến của Bộ TN&MT. Tính riêng từ năm 2022 đến nay, Sở đã có trên 08 văn bản xin ý kiến của Bộ TN&MT, liên quan đến hơn 12 vấn đề vướng mắc, khó khăn về đất đai của doanh nghiệp như: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; công tác xác định giá đất,...

Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bạc Liêu để quản lý, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu và kết nối, chia sẻ với các tổ chức phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh tại địa phương.

Về môi trường, Sở tham mưu UBND tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để điều chỉnh hoặc ban hành mới cho phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường hiện hành nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án đầu tư.

Duy Anh (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới