KIÊN GIANG

Tăng cường thanh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp

11:35:13 | 13/12/2011

Thời gian qua, hoạt động thanh tra ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những sai phạm, nhất là sai phạm của doanh nghiệp trong quản lý sử dụng đất đai để kiến nghị thu hồi đất, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính; qua đó góp phần đảm bảo sự ổn định xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm (2011-2015) của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên Môi trường, ngành tài nguyên và môi trường Kiên Giang đã tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh; lập quy hoạch sử dụng đất cho 2 huyện U Minh Thượng và Giang Thành (do mới chia tách huyện). Về công tác bảo vệ môi trường, toàn ngành tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm đảm bảo hai nhiệm vụ vừa giải quyết được những bức xúc hiện tại, đồng thời định hướng được mục tiêu lâu dài mang tính hiệu quả và bền vững. Theo đó tỉnh lập báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2005 – 2010 và lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2020. Trong năm, thanh tra ngành đã tổ chức triển khai 8 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từng bước đưa chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường và cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh theo hướng bền vững.

Về lĩnh vực khoáng sản, thực hiện hoàn thành quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2020 và dự báo đến năm 2025; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, để làm cơ sở cho công tác quản lý tài nguyên nước của tỉnh, tỉnh đã thực hiện “Điều tra, quy hoạch vùng cấm; vùng hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác nước dưới đất, phục vụ quản lý tài nguyên nước dưới đất tỉnh Kiên Giang”, Quy hoạch tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Kiên Giang, có tính đến tác động của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, ngành đang lập dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thái Thành Lượm cho biết nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển, kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang năm 2012 sẽ tập trung xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nước tại các khu vực công cộng, khu vực thuộc quản lý của nhà nước như chợ, các kênh, rạch, khu dân cư tập trung. Trong đó, ngành tài nguyên môi trường sẽ thực hiện thí điểm 2 điểm ô nhiễm; các huyện trong tỉnh sẽ thực hiện xử lý, khắc phục ô nhiễm còn lại thuộc địa bàn quản lý. Bên cạnh đó công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải, bảo vệ đa dạng sinh học, tăng cường năng lực quản lý môi trường cũng được toàn ngành chú trọng xây dựng triển khai trong Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012.

Ngoài ra trong năm 2012, ngành tài nguyên môi trường cũng sẽ tổ chức 6 cuộc thanh tra về lĩnh vực thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, qua đó thanh kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm về pháp luật đất đai, môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hồng Hạnh