HÀ TĨNH

Hương Khê - Những bước tiến trong phát triển kinh tế

11:26:03 | 13/6/2012

Là một huyện miền núi nên việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp của huyện Hương Khê gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, Hương Khê xác định việc không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài gắn với đẩy mạnh chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Hương Khê thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, sản xuất gặp nhiều khó khăn, tiềm năng chủ yếu dựa vào kinh tế rừng. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Hương Khê đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa huyện nhà phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh.

Huyện xác định khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, kiên quyết, trong đó trọng tâm là phát triển thế mạnh nông, lâm nghiệp, mô hình sản xuất; quan tâm thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ,... Đẩy mạnh chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy nanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tê – xã hội.

Năm 2011, kinh tế huyện có bước tăng trưởng khá: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 15,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 11 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn 329 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 32 tỷ đồng.

Đặc biệt Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Toàn huyện có 129 doanh nghiệp hoạt động doanh thu trong năm gần 600 tỷ đồng, nộp thuế 5,5 tỷ đồng và giải quyết việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động với thu nhập bình quân 2 triệu đồng/ người/tháng.

Hiện nay, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; dân chủ trong xã hội tiếp tục được mở rộng. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế.

Nông thôn chuyển mình

Đến nay, Hương Khê có 1 xã đạt 16 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí, 5 xã đạt 5- 6 tiêu chí, 14 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Huyện phát động phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn, làm mới 41,9km đường bê tông. Triển khai xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010- 2015. Tập trung công tác giao đất, giao rừng, phê duyệt xong quy hoạch bãi rác thải vùng trung tâm. Vừa qua, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo xã Gia Phố tổng kết 3 năm thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới để rút kinh nghiệm, phát động "Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới".

Nông thôn mới bắt đầu từ những chuyển biến về mặt kinh tế, Hương Khê đã ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện trong giai đoạn 2012-2015. Theo đó, huyện hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng mới cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Tiến hành lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư giảm nghèo trên địa bàn như chương trình 135, hỗ trợ mua bê nghé cho nông dân của tổ chức Vigrup… Đến nay, kinh tế trang trại, gia trại tiếp tục phát triển, toàn huyện có trên 800 hộ phát triển sản xuất theo hướng trang trại, thu nhập từ trang trại đạt trên 120 tỷ đồng.

Để có được những thành công trên đó là nhờ sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở; sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên và sự đoàn kết, nổ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, nhân dân huyện nhà đã tạo ra nguồn lực mới cho sự phát triển.

Bích Hường