NINH BÌNH

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề

2:18:02 PM | 9/10/2012

Với sự quan tâm sát sao của các cấp ngành, công tác đào tạo nghề tại Ninh Bình bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Tỷ lệ lao động của tỉnh đã qua đào tạo đến năm 2011 đạt 38%, tăng 19% so với năm 2005. Hiện 8/8 huyện, thành phố và thị xã đều có trường và trung tâm dạy nghề công lập. Nhiều mô hình dạy nghề cho lao động gắn liền với phát triển kinh tế. Đội ngũ lao động sau đào tạo có trình độ tay nghề cao, chuyên môn kỹ thuật giỏi.

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Ninh Bình xây dựng đã được tỉnh phê duyệt định mức dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ. Đề án được thực hiện sẽ đảm bảo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn nhằm xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh công tác đào tào nghề cho người lao động, Sở cũng chú trọng đến công tác giải quyết việc làm, gắn công tác đào tạo với thực tiễn lao động sản xuất, để xây dựng được đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế của tỉnh; Thường xuyên lồng ghép các chương tình, dự án đã hỗ trợ hàng chục ngàn lao động có thêm việc làm, từ đó đời sống của người lao động có nhiều cải thiện.

Khảo sát cho thấy Ninh Bình là tỉnh có nguồn nhân lực khá dồi dào, nhưng chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nghề tiếp tục được xem là một trong những nhiệm vụ chính yếu trong giai đoạn tới. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò của các cấp, các ngành và toàn xã hội, làm cho mọi người thấy rõ vai trò và trách nhiệm đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực lao động thì cần có chính sách tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo nguồn nhân lực.

PV