HÀ GIANG

Cục Thuế Hà Giang: Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt

13:46:53 | 9/11/2015

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác cải cách hiện đại hoá luôn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Cục Thuế Hà Giang. Giai đoạn 2010-2015 Cục Thuế Hà Giang thực hiện cải cách toàn diện, trong đó áp dụng triệt để công nghệ thông tin.

Cục Thuế Hà Giang đã tập trung chỉ đạo và thực hiện triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), giảm số giờ làm thủ tục về thuế theo mục tiêu chung của Chính phủ, Bộ Tài chính (giảm từ 537 giờ xuống còn 171 giờ/năm). Cục Thuế đã thường xuyên phổ biến, quán triệt đến từng công chức thuế trong đơn vị về các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện liên quan đến nhiệm vụ cải cách TTHC về thuế của cấp trên, giúp cho công chức thuế nâng cao nhận thức chính trị, đổi mới phương pháp, thái độ làm việc, phục vụ tốt hơn cho NNT; thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, nhằm làm cho các tầng lớp dân cư, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh có nhận thức đúng về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về chính sách pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế, qua đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước;

Các văn bản pháp luật, mẫu biểu và quy trình thủ tục thực hiện đều được công khai và cung cấp cho NNT qua bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ NNT tại văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố, đồng thời công khai niêm yết trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế. Đến nay ngành thuế đã công khai 172 TTHC cấp Cục Thuế và 152 TTHC cấp Chi cục Thuế, giúp NNT thuận tiện trong việc nghiên cứu triển khai thực hiện, đồng thời giám sát công chức thuế thực hiện tốt hơn.

Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC thuế của cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố được thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định, không phát sinh chậm trễ, gây phiền hà cho NNT. Theo số liệu tổng hợp 6 tháng đầu năm 2015, ngành thuế tỉnh tiếp nhận và giải quyết 6.136 lượt hồ sơ các loại, trong đó: Mua hóa đơn là 3.200 lượt hồ sơ; miễn giảm thuế 1.680 lượt hồ sơ; đăng ký thuế là 1.020 lượt hồ sơ...

Một trong những cải cách hành chính đột phá mang lại thuận lợi lớn cho NNT và doanh nghiệp, đó là sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế. Ngành thuế tỉnh sử dụng khá hiệu quả 57 phần mềm ứng dụng, trong đó 33 ứng dụng thuộc Cục quản lý sử dụng, 19 ứng dụng thuộc Chi cục Thuế quản lý sử dụng và triển khai 05 ứng dụng phục vụ NNT, tạo cơ sở tốt để thực hiện hiệu quả công tác kê khai và nộp thuế điện tử, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, với sự quyết tâm cao của lãnh đạo Cục Thuế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý thuế khoa học, hiện đại, đến nay 12/12 đơn vị thuộc Cục Thuế (11 Chi cục Thuế và VP Cục Thuế) đã được cấp chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN-ISO 9001-2008. Ngành thuế tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy các bước giải quyết công việc hiệu quả, đồng thời khắc phục một số điểm không phù hợp qua các đợt kiểm tra định kỳ của chuyên gia dự án, nhằm quản lý thuế, phục vụ NNT đạt chất lượng cao nhất.

Chính vì vậy 6 tháng đầu năm 2015 ngành thuế thu đạt 503 tỷ 335 triệu đồng, đạt 44% dự toán TW, 43% dự toán địa phương, tăng 05% so cùng kỳ. Theo địa bàn có 6/12 đơn vị đạt và vượt trên 43% dự toán tỉnh; 8/12 đơn vị vượt và tăng cao so cùng kỳ là: Thành phố Hà Giang, Quang Bình, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Xín Mần, VP Cục.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Giang tiếp tục triển khai một loạt các giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo đúng quy định, lộ trình của Chính phủ, của ngành, giúp các doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các TTHC và tạo điều kiện thuận lợi để NNT thực hiện nghĩa vụ về thuế.