QUẢNG NAM

Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam Tăng cường huy động vốn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội

11:44:30 | 12/7/2017

Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập vào năm 2009 nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trong và ngoài nước để đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ còn là đầu mối tiếp nhận, quản lý các quỹ tài chính khác và huy động vốn cho ngân sách thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư các dự án thuộc chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.Ông Nguyễn Tiên Thạch – Giám đốc Quỹ cho biết, trong thời gian qua Quỹ đã xác định đúng mục tiêu và lộ trình phát triển theo yêu cầu của tỉnh; xây dựng hệ thống quy trình vận hành chuyên nghiệp và vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương nên đã tranh thủ huy động được nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách, tăng quy mô, năng lực hoạt động. Mặt khác, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ của các sở, ngành, địa phương và quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên, sau 7 năm đi vào hoạt động, Quỹ đang từng bước khẳng định được vị thế và phát huy tốt vai trò “vốn mồi” huy động các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách địa phương đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng mà tỉnh thường đứng ra thực hiện, cụ thể:

+ Từ nguồn vốn ban đầu 100 tỷ đồng, hiện tổng vốn hoạt động đạt trên 600 tỷ đồng.

+ Đã đầu tư tài chính vào 43 dự án với tổng vốn tài trợ 645 tỷ đồng và gián tiếp thu hút trên 4.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách đầu tư vào các dự án này. Đầu tư trực tiếp các dự án khu dân cư thu nhập thấp nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của tỉnh.

+ Nhận quản lý uỷ thác hoạt động Quỹ hỗ trợ ngư dân, Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất các quỹ.

+ Góp vốn thành lập Công ty CP ĐTPT hạ tầng Quảng Nam là công cụ huy động vốn, đầu tư trực tiếp hạ tầng các khu dân cư, khu phố chợ... và khai thác dịch vụ vận tải công cộng đến các huyện khó khăn, miền núi.

Huy động vốn được Quỹ xác định là công tác quan trọng để phát triển nguồn vốn, trong thời gian tới Quỹ đẩy mạnh hoạt động đầu tư trực tiếp, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh.