BẮC KẠN

Khoa học công nghệ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

9:12:49 AM | 23/8/2019

Hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn; nhiều kết quả nghiên cứu ứng dụng đã tạo động lực và là cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.

Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng các chính sách xã hội thực hiện xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc. Các chương trình về cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày, cây lâm nghiệp và chăn nuôi đã giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Đến nay Bắc Kạn đã có 2 sản phẩm được chứng nhận chỉ dẫn địa lý và 4 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Những mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất cây lương thực, cây ăn quả đã góp phần tích cực cho việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cho người sản xuất, nhiều mô hình sau khi kết thúc đã nhân rộng và mang lại hiệu quả, như: các chương trình, đề tài, dự án phục tráng và phát triển cây cam, quýt; những mô hình ứng dụng công nghệ mới như: sản xuất quýt, chè Vietgap, chè hữu cơ, rau ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ thủy canh; ứng dụng công nghệ mới trong chế biến các sản phẩm chè Shan tuyết Chợ Đồn...

Trong lĩnh vực y học, KHCN đã khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương về khí hậu, đất đai để phát triển cây dược liệu, góp phần tạo thu nhập cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sổ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở dữ liệu bệnh nhân, giúp ngành y tế thuận lợi trong quá trình quản lý, theo dõi bệnh án, phục vụ thiết thực cho việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Bên cạnh đó, từ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đề ra giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; triển khai bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn liền với phát triển du lịch Ba Bể; tham gia nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền cấp xã, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Từ năm 2005 đến nay, bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học, Bắc Kạn đã hỗ trợ cho trên 10 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới công nghệ dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, như: Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại thành phố Bắc Kạn; ứng dụng KHCN tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; “ứng dụng KHCN trồng và bao tiêu sản phẩm cây cà gai leo tại tỉnh Bắc Kạn”,…Sở KHCN đã hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ về sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 626/KH-UBND triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Theo đó, từ nay đến 2025 sẽ triển khai các nội dung: thông tin, tuyên truyền về các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...