GIA LAI

Huyện Ia Grai: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội phía Tây

09:12:16 | 15/12/2020

Trong những năm qua, bằng sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị - xã hội; năng động, sáng tạo vận dụng linh hoạt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của địa phương, huyện Ia Grai đã vượt qua khó khăn để vươn lên trở thành một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế -xã hội phía Tây tỉnh Gia Lai.

Những thành tựu đáng tự hào

Ông Lê Ngọc Quý, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ia Grai có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; trong đó có 10 chỉ tiêu vượt, 7chỉ tiêu đạt. Nổi bật kinh tế huyện nhà tăng trưởng khá, đạt 11%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2020 tăng 1,68 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 40,2 triệu đồng, tăng 16,6 triệu đồng. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, đã xuất hiện một số mô hình, cách làm mới hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng đời sống người dân.

Các chỉ tiêu văn hóa, an sinh xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao; công tác phòng chống dịch Covid-l9 được triển khai đồng bộ, hiệu quả; an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, nhất là công tác nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, người có công; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,64% năm 2015 xuống còn 3,14% năm 2020. Thu nhập và chất lượng đời sống người dân Ia Grai ngày càng nâng cao là minh chứng cho thấy sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng đồng bào DTTS nơi đây; từ đó người dân càng thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trong xây dựng Nông thôn mới, huyện Ia Grai là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù "nhà nước và nhân dân cùng làm". Toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới,  xây dựng thành công 19 làng Nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS, tạo nên những mô hình kiểu mẫu ngay tại khu dân cư. Về Ia Grai hôm nay, dễ dàng cảm nhận được những đổi thay hết sức rõ nét của huyện biên giới này, nhất là sự phát triển từ trong đời sống kinh tế - văn hóa của người dân, hệ thống đường giao thông kết nối, thuận lợi...Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã hoàn thành nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 664 và nhiều công trình hạ tầng giao thông liên xã, liên thôn. Đặc biệt, tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua huyện đã kết nối Ia Grai với trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh và các huyện giáp ranh, tạo động lực thúc đẩy giao lưu kinh tế, phát triển thương mại - du lịch địa phương.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, Ia Grai cũng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng trên cả 3 phương diện: chính trị- tư tưởng; tổ chức; kiểm tra giám sát. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; củng cố, phát triển tổ chức Đảng, Đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Cấp ủy các cấp đã xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và Đảng viên vùng biên giới, vùng sâu vùng xa gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng tổ dân phố có chi ủy đạt 74%, vượt gần 14% so với Nghị quyết đề ra. Phương thức lãnh đạo của Đảng có sự đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

 Đại hội Đảng bộ Huyện Ia Grai nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và đã thông qua Nghị quyết mới. Vậy, xin ông cho biết mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà Ia Grai đặt ra là gì?

Trên cơ sở những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và hợp tác quốc tế, cũng như việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hệ thống chính trị được củng cố, năng lực và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được nâng lên; quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định, cùng với sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện là những tiền đề, điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Ia Grai phát triển.

Huyện Ia Grai đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng. Huy động mọi nguồn lực, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả các ngành, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng ngày một đồng bộ, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ Nghị quyết đến thực tiễn là chặng đường rất nhiều khó khăn, để hiện thực hoá Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, huyện Ia Grai có những giải pháp gì, thưa ông?

 Huyện đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và  Chương trình hoạt động.  Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, bổ sung những nội dung mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cho phù hợp, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội đồng nhân dân huyện lãnh đạo cụ thể hóa bằng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên. Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, trong sạch vững mạnh.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chương trình hành động; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả việc thực hiện cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Tỉnh Gia Lai đã và đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.  Xin ông cho biết một số nỗ lực của huyện Ia Grai trong vấn đề này?

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong những năm qua huyện Ia Grai đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính;  tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến,  phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” huyện qua Bưu điện huyện thực hiện, đảm bảo 100% thủ tục hành chính phải được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn.

Trong cải thiện môi trường đầu tư, huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, kết nối với các sở, ngành của tỉnh để cùng hoàn thiện các thủ tục đảm bảo theo đúng thời gian. Hàng năm huyện Ia Grai tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, báo chí để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum