HÀ GIANG

Hoàng Su Phì: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, duy trì tăng trưởng

14:28:50 | 21/7/2021

Để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, huyện Hoàng Su Phì đã từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó, kinh tế của huyện tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt 1.416 tỷ đồng (tăng 402 tỷ đồng so với năm 2015), đạt 115,3% chỉ tiêu Nghị quyết. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.230 tỷ đồng, đạt 116,5% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng (tăng 9,6 triệu đồng so với năm 2015), vượt 22,5% chỉ tiêu

Thời gian qua, huyện Hoàng Su Phì đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn. Một trong những giải pháp quan trọng được huyện luôn quan tâm đẩy mạnh và nâng cao là công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi gắn với xây dựng các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ để thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình khởi nghiệp của huyện gắn với mô hình vườn ươm khởi nghiệp của tỉnh, chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành các doanh nghiệp, hợp tác xã, Hội đồng quản lý thôn....

Vừa qua huyện đã ban hành Chương trình hành động quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 67  ngày 03/03/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2021 đến cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với vai trò của người dân, của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế - xã hội, từ đó làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao với phương châm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Cùng với dó, huyện Hoàng Su Phì Thành lập và quan tâm chỉ đạo hiệu quả hoạt động của Hội doanh nghiệp huyện Hoàng Su Phì làm đầu mối kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn với cấp ủy chính quyền. Kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương của trung ương, tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn trong đó tập trung vào tạo môi trường, hành lang thông thoáng cho cộng đồng doanh nghiệp tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động có hiệu quả làm nòng cốt thu hút vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh và có đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng thu ngân sách địa phương.

Định kỳ tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành của Chính phủ và của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ và xử lý kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, phiền hà, cản trở, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

Đến nay, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì có 31 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 722 hộ sản xuất, kinh doanh tư nhân; 24 hợp tác xã đang hoạt động, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 4.000 lao động. Thu hút được 10 tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đạt 640 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu liên quan đến lĩnh vực du lịch, du lịch cộng đồng, thủy điện, lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao (Dự án trồng và chế biến dược liệu, trồng và chế biến chè hữu cơ,..)… Nhiều dự án đầu tư đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động góp phần xóa đói giảm nghèo.

Thời gian tới, để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, huyện Hoàng Su Phì tiếp tục tăng cường công tác tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn, thông thoáng, minh bạch cho nhà đầu tư. Đồng thời huyện sẽ tập trung xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư có năng lực, thương hiệu lớn trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực du lịch, thủy điện, dược liệu, nông lâm nghiệp đến đầu tư vào huyện; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư theo chuỗi giá trị, các dự án nông nghiệp theo hướng an toàn, công nghệ cao nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương./.

Nguồn: Vietnam Business Forum