THÁI BÌNH

Tham mưu hoàn thiện quy hoạch chung về xây dựng và phát triển đô thị

07:15:05 | 25/11/2021

UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về tổ chức thực hiện triển khai quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo phân công nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã tham mưu 4 nội dung chính để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch.


Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Trước hết về phương án phát triển đô thị (PTĐT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Xây dựng đã đề xuất, tham mưu tỉnh và hoàn thành việc lập, trình duyệt Đề cương Chương trình PTĐT, hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện năng lực lập Chương trình PTĐT theo quy định. Bên cạnh việc tổ chức thực hiện của đơn vị tư vấn, Sở chủ động tập trung vào rà soát, chuẩn bị danh mục nội dung, thông tin cần thiết về tình hình PTĐT trên địa bàn tỉnh để chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn đảm bảo định hướng PTĐT theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Đối với phương án phát triển bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4645/UBND-NNTNMT, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện xong việc rà soát hiện trạng bến bãi, đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh và phối hợp dự tính nhu cầu bến bãi trong giai đoạn tới.

Riêng về phương án quy hoạch nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, Sở đã rà soát kết quả thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới nhà ở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 25/12/2013, điều chỉnh tại Quyết định số 2096/QĐ-UBND. Bước tiếp theo, Sở sẽ căn cứ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025 tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 24/01/2018, căn cứ số liệu công nhân tại từng khu công nghiệp để phối hợp đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh dự tính tỷ lệ số công nhân có nhu cầu về nhà ở, dự tính nhu cầu giai đoạn tới và phương án quy hoạch theo Luật Nhà ở, Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Về phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện: Hiện nay, tỉnh Thái Bình không triển khai quy hoạch xây dựng vùng liên huyện mà chỉ tổ chức lập quy hoạch xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi từng vùng huyện (trong quá trình xây dựng có tính đến tính kết nối, sự phù hợp của các vùng huyện lân cận). Đây là nội dung mới, cần rà soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất các khu vực thực sự mang tính vùng liên huyện và tính chất cụ thể cho khu vực quy hoạch đó. Sở Xây dựng đang phối hợp đơn vị tư vấn rà soát các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình để thống nhất, đề xuất phù hợp. 

Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh cần phân tích, đánh giá kỹ nội dung của các đồ án quy hoạch vùng huyện để định hướng và có phương án tối ưu về PTĐT cũng như đảm bảo tính đồng bộ, sự kế thừa, ổn định, thống nhất giữa các cấp quy hoạch. Các đồ án quy hoạch vùng huyện được phê duyệt về cơ bản đã tích hợp định hướng phát triển một số ngành liên quan, định hướng quy hoạch giao thông, đảm bảo công tác quản lý nhà nước với hệ thống bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và định hướng phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp…; các nội dung được tích hợp vào quy hoạch tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội