CẦN THƠ

CCGF: Đưa nguồn vốn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

10:13:24 | 3/8/2022

Qua gần 8 năm thành lập, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ (CCGF) đã bảo lãnh cho trên 170 lượt doanh nghiệp với doanh số đạt 570 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được bảo lãnh thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ với các ngân hàng thương mại. Nhờ vậy, CCGF đã bảo toàn và phát triển được nguồn vốn 100 tỷ đồng, đồng thời trong 8 năm qua chưa phải trả nợ thay cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Giám đaốc CCGF cho biết: Trong quá trình hoạt động, CCGF có thuận lợi là hành lang pháp lý cho hoạt động bảo lãnh tín dụng tương đối đầy đủ, nhất là sau khi Luật hỗ trợ doanh nghiệp số 04/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Nghị định 34/2018/NĐ-CP  ngày 08/3/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong khi những năm gần đây doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ Quỹ ngày ngày càng nhiều.

Song khó khăn là Nghị định 34/2018/NĐ-CP ra đời thay thế Quyết định 58/2013/QĐ-TTg đã quy định điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận được hoạt động bảo lãnh tín dụng tương đối khó khăn do một số yêu cầu: Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay; Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định; Có phương án về vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh...

Do vậy, CCGF kiến nghị điều chỉnh và bổ sung một số nội dung tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP. Cụ thể như: không quy định có biện pháp tài sản đảm bảo đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng. Trường hợp từng doanh nghiệp và dự án cụ thể giao cho các Quỹ bảo lãnh tự quyết về biện pháp bảo đảm cho chứng thư khi phát hành. Hơn thế, để việc hỗ trợ đi vào thực chất, Nghị định cần quy định rõ đối với các khoản vay có bảo lãnh tín dụng, lãi suất sẽ được áp dụng ở mức thấp hơn lãi suất món vay thông thường.

Giám đốc CCGF cho biết thêm: Sự bảo lãnh của quỹ bảo lãnh tín dụng chỉ là một điều kiện. Các doanh nghiệp cần phải đáp ứng rất nhiều điều kiện khác của ngân hàng. Các ngân hàng không mặn mà với sự bảo lãnh của Quỹ là quy mô vốn điều lệ Quỹ còn quá nhỏ, Chứng thư bảo lãnh chưa tương xứng với các gói cho vay. Do vậy, Quỹ mong muốn được tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu bảo lãnh, đưa được nguồn vốn đến với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Nguồn: Vietnam Business Forum