CẦN THƠ

Khơi nguồn lực đưa Cần Thơ tăng tốc phát triển

13:47:15 | 10/8/2022

Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 45/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội khoá XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Cần Thơ, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đang vào cuộc sát sao nhằm triển khai, cụ thể hoá nhằm khơi thông nguồn lực tăng tốc phát triển. Ông Trần Việt Trường - Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trao đổi về vấn đề này. Ngô Khuyến thực hiện.

Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang được Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ triển khai ra sao, thưa ông?

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 3 khâu đột phá: Một là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Hai là, huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, logistics; phát triển thị trường tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Ba là, tận dụng cơ hội cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh...

Thời gian qua, TP.Cần Thơ đưa ra nhiều định hướng, giải pháp để triển khai thực hiện 3 khâu đột phá. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, đồng thời để triển khai mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố; Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/12/2021 về “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giải đoạn 2020 - 2025”. Cùng với đó là việc triển khai nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cán bộ, công chức, viên chức; ban hành các chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực cũng được thành phố quan tâm thực hiện.

Thành phố tập trung đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển TP.Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức họp với các sở, ngành, quận huyện và phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn đề xuất định hướng không gian phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, kịp thời cập nhật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL, tập trung nguồn lực vào các công trình, đề án, chương trình đột phá của thành phố, đặc biệt quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, mang tính chất liên kết vùng, tạo động lực cho thu hút đầu tư.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai theo hướng gắn với đô thị hóa, nâng chất nông thôn mới theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 100% xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có một nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch cũng được chú trọng đầu tư và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Về đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, UBND thành phố ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 về danh mục các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trên địa bàn nhằm phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 04 lĩnh vực mà TP.Cần Thơ có lợi thế cạnh tranh, cụ thể: lĩnh vực công nghệ số, lĩnh vực vật lý, lĩnh vực công nghệ sinh học, lĩnh vực năng lượng và môi trường. Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình chuyển đổi số TP.Cần Thơ theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 28/9/2021 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định, Kế hoạch để triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả khả quan. Trung tâm điều hành Đô thị thông minh TP.Cần Thơ đi vào hoạt động từ tháng 3/2021 phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thành phố. Thành phố cũng đã phê duyệt Đề án xây dựng TP.Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Để thực hiện thành công mục tiêu đưa TP.Cần Thơ trở thành “...trung tâm về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, ... đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, TP.Cần Thơ đang đề xuất, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, mô hình tăng trưởng, hạ tầng chiến lược (giao thông, đô thị, số...) ... Ông nhìn nhận thế nào về các “điểm nghẽn” này và nỗ lực tháo gỡ trong thời gian tới?

Theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị xác định về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ đến năm 2045 trở thành “Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ trong giai đoạn 2020 - 2025. Các Nghị quyết đã đánh giá và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và phát triển đô thị của TP.Cần Thơ thời gian qua: Một là, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị thiếu bền vững, tầm nhìn, chất lượng chưa cao. Hai là, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hiện đại, đang là điểm nghẽn đối với phát triển của Cần Thơ và vai trò kết nối vùng. Ba là, đô thị chưa thật sự thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh quy mô lớn.

Để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố nhằm tạo cơ sở pháp lý để phục vụ thu hút đầu tư (trong và ngoài nước) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố, cụ thể: hoàn thành và trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn (đã phê duyệt 04/05 đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố); hoàn thành công tác lập và tham mưu trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP.Cần Thơ; đôn đốc quận, huyện hoàn thành lập và trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn và một số quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được giao trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dự án phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị và các dự án giao thông trọng điểm của thành phố. Tiếp tục thu hút, kêu gọi đầu tư từ các nguồn xã hội hoá vào các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, các dự án có tính chất kết nối, liên kết vùng. Tham gia tích cực các hoạt động hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; tranh thủ các nguồn lực, hỗ trợ quốc tế đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung để kết nối, tăng cường liên kết giữa các địa phương và vùng theo định hướng quy hoạch thành phố để tăng hiệu quả tổng thể cho các hoạt động sản xuất kinh doanh; qua đó thu hút được nhiều hơn các nguồn lực đầu tư xã hội.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh để đẩy mạnh thu hút đầu tư là quan điểm xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; chủ trương nhất quán của cả hệ thống chính trị TP.Cần Thơ. Vậy Cần Thơ đã, đang quan tâm, triển khai công tác thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh ra sao?

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong thời gian qua. Hằng năm, ngay khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; UBND thành phố ban hành ngay Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2022, với 25 nhóm giải pháp cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương với 35 nhiệm vụ cụ thể. Các nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào các công việc như: Đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trong quy trình xử lý, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính; tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao nâng suất chất lượng…

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cũng là nội dung trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng được thành phố thực hiện thường xuyên nhằm tăng hiệu quả của việc triển khai kế hoạch, để từ đó tạo thuận lợi và điều kiện tốt nhất cho Nhân dân, doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địa bàn thành phố.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum