CẦN THƠ

Đảm bảo nhu cầu về thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.Cần Thơ

10:21:05 | 3/8/2022

Những năm qua, ngành Tài chính Cần Thơ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt điều hành dự toán, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo nhu cầu về thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Cụ thể trong năm 2022, thành phố Cần Thơ phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.117 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 10.617 tỷ đồng, thu thuế hải quan 500 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 15.328 tỷ đồng. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, thành phố đang thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; tăng cường quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ thuế... Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân...

Trong hoạt động chi, Cần Thơ ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm; các công trình cấp thiết dở dang; vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Thành phố cũng tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước, hạn chế chi chuyển nguồn sang năm sau; tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho từng dự án; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phù hợp với khối lượng hoàn thành. Đặc biệt, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án. Đối với những công trình thực hiện không đúng tiến độ sẽ kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2022 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, trong đó tập trung cho các công trình đã đăng ký hoàn thành trong năm 2022, bảo đảm hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư công....

Năm 2022, cả hệ thống chính trị trên địa bàn đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Riêng với ngành Tài chính, thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/2/2022, UBND thành phố, ngày 10-3-2022, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 609/KH-STC về tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 đối với những nội dung thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách. Theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố Nguyễn Quang Nghị: Ðể thực hiện chính sách ưu đãi về huy động các nguồn lực đầu tư theo khoản 1, điều 3, Nghị quyết số 45/2022/QH15, Sở sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Ðầu tư đề xuất UBND thành phố xây dựng kế hoạch, đề án vay vốn đầu tư trong và ngoài nước thông qua nhiều hình thức huy động cũng như cân đối khả năng, thời gian trả nợ vay. Sở cũng phối hợp với các đơn vị ngành để tính toán xác định số tăng thu, số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách thành phố và tham mưu thành phố trình cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung mục tiêu cho ngân sách thành phố.

Ðối với cơ chế đặc thù về thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn thành phố theo khoản 3, điều 3, Sở sẽ tham mưu đề xuất UBND thành phố trình HÐND thành phố xem xét, quyết định mức thu các khoản phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí cũng như tham mưu điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp thẩm quyền quyết định đối với các loại phí được quy định trong danh mục, nhằm tạo thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương, đáp ứng nhu cầu kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đảm bảo không gây trở ngại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân; qua đó quyết tâm sẵn sàng cùng thành phố nắm bắt thời cơ, vận hội mới, tạo động lực để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Nguồn: Vietnam Business Forum