LAI CHÂU

Cục Thuế Lai Châu: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

10:04:15 | 18/12/2017

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới có hạ tầng kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, các doanh nghiệp chủ yếu là siêu nhỏ và nhỏ lại chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Vượt qua những thách thức, ngành thuế địa phương đã luôn nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Xung quanh nội dung này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lai Châu. Duy Anh thực hiện.

Một vài nhận định của ông về việc thực hiện các chỉ tiêu nổi bật của Cục Thuế Lai Châu năm 2017? Trong phiên họp ngày 6-7/11/2017, UBND tỉnh Lai Châu đã thống nhất Sở Tài chính, Cục Thuế giao thu ngân sách năm 2018 là 1.950 tỷ đồng. Ông có chia sẻ gì về con số này?


Trong năm 2016, Cục Thuế tỉnh đã thu nộp ngân sách 1.870 tỷ đồng, đạt 132,3% dự toán Bộ Tài chính giao, 124,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 186,8% so năm 2015; trong đó có 14/17 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 121,8%, thu ngoài quốc doanh đạt 115,5%, thuế bảo vệ môi trường đạt 127,3%, thu tiền sử dụng đất đạt 473,8%, thu phí-lệ phí đạt 548,6%...

Năm 2017, Cục Thuế Lai Châu được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao dự toán thu 1.710 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 1.750 tỷ đồng và đến ngày 15/11/2017 đã thu nộp 1.664 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch Bộ Tài chính, 95,1% Kế hoạch HĐND và bằng 99,9% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa do ngành Thuế đảm nhận 1.659 tỷ đồng, đạt 98,5% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 96,2% kế hoạch tỉnh giao và 100,8% so cùng kỳ. Một số chỉ tiêu hoàn thành cao như: Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 196,5%, thu tiền sử dụng đất 228,9%, thu tiền thuê đất 176% kế hoạch, thu phí-lệ phí 376%,... Dự báo năm 2017, Cục Thuế tỉnh sẽ thu nộp ngân sách 1.950 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch Bộ Tài chính giao, 111,4% HĐND tỉnh giao và 104,5% so với năm 2016.

Để đạt được kết quả trên trước hết do ngành Thuế đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế (NNT) tiếp cận thông tin, dễ dàng nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách thuế mới cũng như các chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc đăng ký, kê khai thuế; chủ động đôn đốc NNT thực hiện tốt công tác khai, nộp tờ khai thuế theo quy định, tạo sự chủ động, tự giác trong của NNT. Cho đến nay, việc kê khai qua mạng đã đi vào nề nếp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ khai thuế; có 100% doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử. Ngành thuế cũng tích cực tiếp nhận, phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng quy trình, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, kiểm tra trước và sau hoàn thuế kết hợp với kiểm tra giá nhằm chống thất thu ngân sách. Ngoài ra, Cục còn áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, truy thu số nợ đọng cũ...

Từ kết quả đó, ngày 03/10/2017 Bộ Tài chính có thông báo số 13221/BTC-TCT giao Cục Thuế Lai Châu năm 2018 thu 1.706 tỷ đồng, bằng 99,7% so kế hoạch năm 2017; UBND tỉnh Lai Châu giao thu 1.950 tỷ đồng, tăng 11,4% so kế hoạch năm 2017. Nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 rất nặng nề song ngành thuế sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông đánh giá thế nào về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình kê khai nộp thuế của Cục Thuế Lai Châu trong những năm gần đây?

Trong những năm qua, Cục Thuế Lai Châu đã quán triệt và đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, giảm giờ kê khai, nộp thuế cho NNT theo chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lai Châu về đẩy mạnh cải cách TTHC tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, Cục đã tập trung rà soát, loại bỏ, rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC nhằm tạo sự thông thoáng cho NNT; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý thu thuế; giảm hệ thống mẫu biểu, hồ sơ phải kê khai; đồng thời đẩy mạnh triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian kê khai và nộp thuế, như: Giảm tần suất kê khai thuế giá trị gia tăng từ 12 lần xuống 4 lần/năm đối với doanh nghiệp có vốn dưới 50 tỷ, bỏ quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý, giảm số lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ 05 lần xuống 01 lần/năm,... Cho đến nay, số giờ thực hiện các thủ tục về thuế đã giảm còn 117 giờ/năm, giảm 54 giờ so với 2015.

Để triển khai chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 424/QĐ-UBND, ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh) và chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (theo QĐ 935/QĐ-UBND, ngày 29/7/2016 UBND tỉnh), Cục Thuế đã tham mưu thực hiện những giải pháp nào?

Để đồng hành với các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, ngành thuế đang tích cực tham mưu thực hiện nhiều hướng đi và giải pháp như:

1. Công tác quản lý thuế minh bạch, chuyên nghiệp và theo chức năng quy định.

2. Chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đối với NNT.

3. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, TTHC thuế đơn giản dễ thực hiện và có tính khoa học; giải quyết kịp thời chính sách miễn giảm, tạm gia hạn, giãn, hoãn nộp thuế theo quy định chính sách về thuê đất, nợ thuế trong xây dựng cơ bản...

4. Đối với doanh nghiệp, công tác thanh tra, kiểm tra thuế chỉ thực hiện tối đa 01 lần/năm, tránh trùng lắp chồng chéo; thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

5. Gắn hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách TTHC.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

7. Bảo vệ chính trị nội bộ gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức.

Ngày 28/2/2017, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cục Thuế đang triển khai những giải pháp, hoạt động nào nhằm tiếp tục cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp?

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế: Mục tiêu đến năm 2020 thời gian nộp thuế tối đa giảm xuống còn 110 giờ/năm. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Cục Thuế đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp gồm:

- Hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách TTHC, rút ngắn tối đa thời gian cho doanh nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ với ngân sách.

- Công khai, tuân thủ nghiêm ngặt bộ TTHC thuế; nghiêm cấm mọi trường hợp yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bổ sung các hồ sơ ngoài quy định

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, kê khai, nộp và hoàn thuế điện tử, chuẩn bị thực hiện phương thức thanh toán lệ phí trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin giữa ngành thuế với hệ thống kho bạc, hải quan, tài chính và ngân hàng để hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm thủ tục và thời gian nộp thuế; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp thông qua hệ thống ứng dụng kết nối trao đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp như triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp: Công khai số điện thoại hỗ trợ, đang triển khai chuẩn bị tập huấn tặng phần mềm kế toán cho những doanh nghiệp mới thành lập...

Ngoài ra, ngành thuế đang tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ công chức thuế, nhất là kỹ năng khai thác vận hành, phân tích thông tin dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đóng góp vào việc hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách hàng năm của Cục Thuế tỉnh Lai Châu có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có Công ty Xăng dầu Lai Châu. Năm 2016, Công ty đã nộp ngân sách 90,46 tỷ đồng gồm: thuế bảo vệ môi trường 82,7 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 7 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 762 triệu đồng,... Năm 2017, Công ty được giao chỉ tiêu nộp thuế, phí các loại là 93,1 tỷ đồng và đến ngày 20/11/2017 đã nộp được 93,52 tỷ đồng.