BẮC KẠN

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động

9:15:18 AM | 23/8/2019

Công tác giáo dục nghề nghiệp được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách như: Nghị quyết số 37/NQ/TU ngày 24/9/2010 của Tỉnh ủy về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1470/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 14/9/2017 về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020;…

Bắc Kạn cũng chỉ đạo rà soát, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý để tinh giản đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Hiện tỉnh có 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 2 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện và 9 cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở công lập được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, như: Trường Cao đẳng nghề dân tộc Nội trú Bắc Kạn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn… đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo của người dân.

Việc quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức thực hiện; qua đó tạo điều kiện cho lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; đồng thời giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động trong việc lựa chọn nguồn lực lao động có chất lượng cao để tuyển dụng, bố trí làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động về quản lý chương trình, nội dung và chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Các hoạt động về đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy... đã góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung ứng cho doanh nghiệp và thị trường lao động. Giai đoạn từ năm 2016 - 2018, toàn tỉnh đào tạo nghề nghiệp cho 18.758 người, đến hết năm 2018 tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh đạt 40%.

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm trên địa bàn tỉnh có trên 30 doanh nghiệp đang thực hiện công tác tuyên truyền và tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn tại Malaysia, Đài Loan, Trung Đông, Nhật Bản, Ả rập Xê út, Hàn Quốc... bình quân mỗi năm xuất khẩu trên 1.500 lao động, góp phần giải quyết trên 5.000 việc làm mới; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao điểm số trong chỉ số đào tạo lao động của tỉnh. Năm 2018, Bắc Kạn đạt 6,61 điểm, tăng 0,52 điểm so năm 2017 và cao nhất từ trước đến nay.