ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu về xây dựng NTM năm 2020

11:14:15 | 28/4/2020

Đồng Tháp phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có them 1 huyện và 20 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 8 xã điểm NTM, hoàn thành kế hoạch 37/37 xã điểm giai đoạn 2016 - 2020 đạt chuẩn NTM, 12 xã diện theo đề xuất của các địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Năm 2020, Đồng Tháp tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn (NTM) mới theo hướng nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trên tinh thần tự lực, chăm chỉ và hợp tác. Đồng thời gắn kết chặt chẽ với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững. Đối với cấp huyện, Tháp Mười có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét công nhân huyện đạt NTM năm 2019.

Ngoài ra, tỉnh đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ NN-PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 Đình Bảo (Vietnam Business Forum)