GIA LAI

Phú Thiện phấn đấu năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới

09:18:41 | 15/12/2020

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, những bước tiến vững chắc trong lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Thiện đặt chỉ tiêu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới.

Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Phú Thiện có 27/27 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đã đề ra. Nền kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, mô hình nông nghiệp và tổ chức sản xuất nông nghiệp phát triển theo xu hướng sản xuất hàng hóa. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng ổn định. Xây dựng nông thôn mới và làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, khởi sắc, nhất là làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng. Giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến; mô hình bán trú theo đặc thù của huyện mang lại hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Chính sách an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm. Hoạt động văn hóa - xã hội ngày càng được quan tâm phát triển. Quốc phòng, an ninh, lực lượng vũ trang không ngừng được xây dựng vững mạnh. An ninh chính trị được giữ vững, ổn định; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Trên cơ sở thành quả nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng; tập trung phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư, chú trọng việc kêu gọi các nguồn vốn xã hội hóa để phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phấn đấu xây dựng Phú Thiện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

Cụ thể, lãnh đạo huyện Phú Thiện cho biết, huyện xác định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác với quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX.

Về trọng tâm, huyện xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt đời sống xã hội, đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, gồm:

- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tập trung nguồn lực xây dựng mới 45 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 9/9 xã; xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt tiêu chí đô thị loại V ở mức cao, làm tiền đề để xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại IV trong giai đoạn 2026- 2030.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng cường sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng các nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm OCOP”.

- Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, du lịch, nhất là phát triển khai thác hiệu quả tuyến du lịch Chư Sê - Phú Thiện, mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn, phát triển năng lượng tái tạo...

Đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư

Trong những năm qua, huyện Phú Thiện luôn quan tâm đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Từ năm 2018, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 07 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc huy động và sử dụng nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo; UBND huyện ban hành Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Phú Thiện giai đoạn 2016 – 2020.

Song song đó, huyện đã thành lập Hiệp hội doanh nghiệp và hàng năm, huyện tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Đây là hội nghị thể hiện cơ chế đối thoại hiệu quả giữa chính quyền và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của huyện đối với doanh nghiệp, đặc biệt là chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định thu hút đầu tư là một trong bốn chương trình trọng tâm. Vì vậy, huyện sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 11 doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi heo với 12 dự án, 5 doanh nghiệp đầu tư sản xuất gạch ngói, 1 doanh nghiệp chế biến gạo, 1 doanh nghiệp chế biến đá granit, 1 doanh nghiệp đầu tư phát triển rừng. Và huyện đang có 10 dự án kêu gọi, thu hút đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, có 17 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2020-2025 huyện đã có văn bản xây dựng, đăng ký lên cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Nguồn: Vietnam Business Forum