QUẢNG NGÃI

Huyện Duy Xuyên: Tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới

13:04:26 | 27/4/2021

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020, huyện Duy Xuyên đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, ghi dấu ấn về một Duy Xuyên đổi mới, năng động, sáng tạo. Bước sang chặng đường phát triển mới, Đảng bộ huyện Duy Xuyên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế xây dựng huyện Duy Xuyên phát triển toàn diện và bền vững.

Phát triển toàn diện, bền vững

Duy Xuyên là huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Quảng Nam. Theo quy hoạch vùng của tỉnh Quảng Nam, Duy Xuyên được xác định là huyện nằm trong cụm động lực số 2 thuộc hành lang kinh tế Trung Quảng Nam (cùng với các huyện Thăng Bình và Quế Sơn). Duy Xuyên đóng vai trò là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, có tầm ảnh hưởng quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên

Năm 2020 trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song cấp ủy, chính quyền, huyện, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện quyết liệt, có hiệu quả mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Ấn tượng về Duy Xuyên hôm nay là là nhịp độ lao động sản xuất khẩn trương, hăng say từ đồng ruộng đến nhà máy; là những công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống được đầu tư xây dựng kiên cố, đồng bộ. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, tươi đẹp. Sự phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp và mạng lưới dịch vụ, du lịch đã giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp lên trên 70% và tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động nông nhàn.

Với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo cộng với sự đồng thuận của nhân dân và các doanh nghiệp, huyện Duy Xuyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 15%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của tỉnh. Về cơ cấu tỷ trọng giá trị sản xuất: công nghiệp chiếm gần 44%, dịch vụ trên 45% và nông nghiệp chiếm hơn 11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển đô thị được tập trung thực hiện ngày càng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, các khu dân cư đô thị, khu trung tâm xã, khu thương mại - dịch vụ, du lịch và kết cấu hạ tầng nông nghiệp - nông thôn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo ngày càng khởi sắc.

Đến cuối năm 2020, Duy Xuyên có 11/11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; thị trấn Nam Phước và hai xã Duy Nghĩa, Duy Hải đang tập trung thực hiện Chương trình phát triển đô thị. Huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, đang được Chính phủ xem xét công nhận huyện Nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ trẻ trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn đã trưởng thành nhanh chóng, hội đủ đức tài, đảm nhận tốt vai trò lãnh đạo, quản lý. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền ngày càng được củng cố.

Quyết tâm, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới

Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên nhấn mạnh: “Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, xác định ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đó là: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng - đô thị và phát triển nguồn nhân lực”. Đây chính là ba trụ cột đảm bảo khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, hướng đến sự phát triển toàn diện, cân đối và bền vững.

Về phát triển dịch vụ - du lịch: Khẩn trương rà soát điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 để trình HĐND huyện phê chuẩn vào kỳ họp giữa năm 2021. Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án cần gắn kết, lồng ghép với việc xây dựng, triển khai các chương trình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị.

Về phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị gắn với việc đề xuất phê duyệt chương trình vốn trung hạn giai đoạn 2020 - 2025: Theo định hướng Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), chương trình phát triển kết cấu hạ tầng theo thứ tự ưu tiên là giao thông, các hạ tầng đô thị, thủy lợi, các công trình công cộng, theo tiêu chí, mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới, huyện Nông thôn mới, bám sát các quy hoạch đã được phê duyệt, gắn kết, lồng ghép với các chương trình phát triển đô thị.

Về phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ và tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học- công nghệ vào đời sống, sản xuất, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung triển khai chương trình nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ cả trong các trường phổ thông và đào tạo ngoại ngữ gắn với đào tạo nghề phục vụ du lịch, dịch vụ; đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu, định hướng phát triển du lịch. Đặc biệt, chú trọng xúc tiến chương trình đào tạo ngoại ngữ mang tính ứng dụng làm nền tảng ban đầu giúp cho cộng đồng dân cư trong giao tiếp với du khách quốc tế để phục vụ du lịch cộng đồng.

Huyện xác định đến năm 2025, cơ cấu kinh tế như sau: dịch vụ 55% - công nghiệp và xây dựng 39% - nông nghiệp 6%; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 16%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 70 triệu đồng; thu phát sinh kinh tế tăng bình quân 17%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 3 lần so với giai đoạn 2015-2020; tỷ lệ hộ nghèo (không tính hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội) đến năm 2025 còn dưới 0,3%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 85%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 100%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Nắm chắc thời cơ, khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế trong phát triển kinh tế, Đảng bộ và nhân dân huyện Duy Xuyên quyết tâm đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo thế và lực mới thúc đẩy sự phát triển của huyện.

Nguồn: Vietnam Business Forum