QUẢNG NGÃI

Bước tiến mới trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN phục vụ sản xuất và đời sống

11:05:41 | 15/6/2021

Chặng đường 5 năm 2016 - 2020, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH), đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH – HĐH) của tỉnh nhà.

Trong 5 năm qua, Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, chính sách phát triển KHCN của Trung ương và Chính phủ vào điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức thực hiện đạt kết quả. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KHCN từng bước được củng cố; hiệu lực, hiệu quả quản lý được nâng lên. Hoạt động KHCN đã bám sát nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh, tập trung phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đổi mới thiết bị công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nâng cao năng suất, sản lượng và sức cạnh tranh.

Cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp, hoạt động KHCN đã góp phần tạo ra những chuyển biến vượt bậc về năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường. Nổi bật phải kể đến Chương trình nghiên cứu Cảng biển nước sâu, Khu công nghiệp Dung Quất, Khu lọc hóa dầu Bình Sơn…đã đặt nền tảng cho sự hình thành và phát triển Khu kinh tế Dung Quất, tác động to lớn đến sự nghiệp CNH - HĐH và phát triển KT - XH của tỉnh từ những năm đầu thập kỷ 90 đến nay.

Thực hiện chủ trương "đồng hành cùng doanh nghiệp", tỉnh đã triển khai Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (ISO 9000, ISO 14.000, OHSAS-18001, LEAN, 5S, KAZEN...), tạo động lực và bước phát triển mới trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay ngành KHCN đã triển khai thực hiện 42 nhiệm vụ, chiếm 55,2% tổng số nhiệm vụ KHCN, nghiên cứu ứng dụng và phát triển nông nghiệp toàn diện ở 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và thủy hải sản.

Kết quả thực hiện các đề tài, dự án KHCN trong nông nghiệp đã góp phần chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập cho nông dân, đóng góp tích cực trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới. Thông qua các nhiệm vụ KHCN đã xây dựng được các mô hình sản xuất nông sản sạch, an toàn, bảo đảm sức khỏe nhân dân và gắn kết được nguồn lực của Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân, đặc biệt là nguồn lực của doanh nghiệp trong chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ các nông sản chủ lực, có lợi thế của tỉnh.

Trong lĩnh vực y tế, từ 2016 đến nay ngành KHCN đã triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trong lĩnh vực y khoa và 5 nhiệm vụ trong lĩnh vực y dược. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng KHCN đã cung cấp các luận cứ khoa học cho hoạch định về chính sách y tế, tiếp cận những thành tựu y học hiện đại ứng dụng vào thực tiễn, góp phần rất tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Trong điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, các đề tài trong lĩnh vực môi trường đã cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác quản lý chuyên ngành, khai thác tiềm năng, lợi thế của các vùng, nhất là vùng ven biển và đảo Lý Sơn trong việc phát triển du lịch, phát triển kinh tế biển. Trong lĩnh vực này, sau 3 năm nghiên cứu Viện Hải dương học đã phục hồi thành công 3 ha rạn san hô với hơn 3.700 tập đoàn san hô với tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng cao; đã chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Lý Sơn tiếp nhận và triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo. Chi cục Bảo vệ môi trường đang chủ trì thực hiện điều tra đánh giá thực trạng phát sinh, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; dự báo về khối lượng, thành phần rác thải sinh hoạt, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Riêng các đề tài nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của tỉnh. Một số đề tài nghiên cứu đã đề xuất được các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, tiêu biểu như: Đề tài Nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy-học tiếng Co cho cán bộ, công chức (người Kinh) công tác tại huyện Trà Bồng; Đề tài Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhóm giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng ở tỉnh Quảng Ngãi; Đề tài Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với phát triển KT - XH tỉnh Quảng Ngãi…

Những thành tựu nổi bật đạt được trong 5 năm qua là tiền đề, động lực thúc đẩy ngành KHCN tiếp tục phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2025 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 31/3/2021. Mục tiêu hàng đầu là đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN; chú trọng hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tiếp cận, vận dụng thành công các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống; thúc đẩy quá trình CNH - HĐH, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả KT - XH và thu nhập của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển KT - XH của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Nguồn: Vietnam Business Forum