QUẢNG NGÃI

Đảm bảo thu chi ngân sách hiệu quả, hợp lý

11:09:58 | 15/6/2021

Dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức song thời gian qua ngành Tài chính tỉnh Quảng Ngãi luôn chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết thu, chi; đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu gắn với chi ngân sách tiết kiệm, hợp lý, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành Tài chính tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương trong chỉ đạo công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu phát sinh; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước so với dự toán HĐND tỉnh giao. Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh vận tải, kinh doanh bất động sản, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh thương mại điện tử, thuế vãng lai trong hoạt động xây dựng cơ bản.

Song song đó, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Xây dựng phương án và triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất do HĐND tỉnh giao; phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác quản lý thu thuế đối với tài nguyên, khoáng sản khai thác trên địa bàn; xử lý thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với trường hợp còn nợ thuế, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đặc biệt với vai trò tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong lĩnh vực tài chính, Sở Tài chính Quảng Ngãi chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; xác định các khoản khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định, thông báo kịp thời cho cơ quan Thuế; xác định tiền bảo vệ, phát triển đất lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, thông báo cho người sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Tăng cường công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước theo đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất các khu dân cư do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án khu dân cư do tỉnh và UBND cấp huyện làm chủ đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức bán đấu giá, thu tiền sử dụng đất nhằm hoàn thành dự toán do HĐND tỉnh giao.

Sở Tài chính tỉnh còn tích cực đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải thu, nộp theo kết quả kiểm toán, thanh tra; chủ động tham mưu đề xuất thực hiện các khoản thu do ngành tài chính thực hiện, nhất là khoản thu tiền sử dụng đất, các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách, xử lý tài khoản tạm thu, tạm giữ. Tổ chức quản lý, kiểm soát và sử dụng chi ngân sách đảm bảo đúng mục đích, đúng định mức chi tiêu và chế độ tài chính hiện hành. Tập trung quyết toán dự án hoàn thành, không để tồn đọng dự án; qua công tác thẩm tra quyết toán đã loại bỏ những giá trị bất hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Đồng thời tham mưu việc sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu việc thực hiện phương án tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2021 này ngành Tài chính tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế và dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn. Ngành cũng sẽ phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước; tham mưu UBND tỉnh điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý hụt thu ngân sách năm 2020, đồng thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ bù hụt thu cân đối ngân sách địa phương năm 2020.

Nguồn: Vietnam Business Forum