ĐIỆN BIÊN

Huyện Mường Chà: Tạo đà xây dựng nông thôn mới

14:39:25 | 30/3/2015

Để hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã phát huy tối đa các nguồn dự án đầu tư, cùng chung tay chung sức, sớm đưa những công trình đạt hiệu quả vào cuộc sống, góp phần đắc lực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

UBND huyện triển khai chương trình tới các cơ quan, phòng ban, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong tình hình mới. UBND huyện đã phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể của 14 xã, (5 xã đã chuyển sang huyện Nậm Pồ), huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân ở cơ sở để đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững lâu dài, ưu tiên triển khai các dự án cấp bách, tạo điều kiện cải thiện nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Triển khai một số mô hình nông - lâm - ngư nghiệp có hiệu quả, tổ chức tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch dần cơ cấu lao động sang lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; các mô hình trình diễn để chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản…


Huyện Mường Chà cũng ưu tiên lồng ghép các chương trình để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ vật liệu và kinh phí làm đường giao thông nông thôn tạo ra đột phá trong xây dựng NTM. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng - xã hội bước đầu làm thay đổi diện mạo cho nông thôn, tạo tiền đề phát triển KT-XH. Người dân chủ yếu góp công, góp sức, hiến đất xây dựng các công trình trường học và làm đường giao thông. Từ năm 2011 đến nay, huyện Mường Chà thực hiện 5 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất. Huyện đã chỉ đạo, tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn, củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã, tạo cơ chế thuận lợi cho kinh tế tập thể, chính sách thu hút đầu tư và nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, ưu tiên các dự án thu hút việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn.

Hệ thống trường học được đầu tư, nâng cấp, xây mới theo chương trình kiên cố hóa trường lớp học, đến nay toàn huyện có 8 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 13%). Các cơ sở y tế được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp; có 10/17 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 88% hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trong 3 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, số hộ đói nghèo giảm từ trên 60% năm 2010 xuống còn 56,4%, hộ khá giàu tăng nhanh theo từng năm, đã có gần 20% hộ đạt kinh tế khá giàu. Các dự án đầu tư đã mang đến cho Mường Chà những khởi sắc, tạo đà cho huyện từng bước thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM.