THÁI BÌNH

Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình: Khâu đột phá trong CCHC

14:16:13 | 9/6/2016

Sau 6 tháng hoạt động (tháng 11/2015), Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình (TTHCTB) đã giải quyết được 21.447 hồ sơ, đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn. Nhằm tìm hiểu thêm tình hình hoạt động của Trung tâm, Tạp chí VBF có buổi trao đổi với ông Đỗ Như Lâm - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình.

Ông đánh giá thế nào việc thành lập TTHCTB đối với quá trình đẩy mạnh CCHC của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay?

Nhằm triển khai Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; kế thừa kết quả đạt được trong công tác CCHC và trên cơ sở tìm hiểu mô hình thực tế tại một số tỉnh, TP; UBND Thái Bình đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện với mục tiêu với mục tiêu: Tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong cải cách TTHC và giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; chuyển toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hiện nay ở các sở, ban, ngành về tập trung tại một đầu mối là TTHCTB; tổ chức, cá nhân chỉ đến một nơi để giải quyết các TTHC. 


Sau khi Đề án được Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương và HĐND tỉnh thông qua, ngày 17/7/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND phê duyệt, thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung (Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện); Ban Chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng, triển khai Đề án; đồng thời phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc để Trung tâm đi vào hoạt động theo tiến độ đề ra. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, bố trí phòng làm việc cho các bộ phận chức năng và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị điện, điện tử, tin học, phần mềm hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu hoạt động.

Ngày 05/10/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2324/QĐ-UBND thành lập TTCHTB. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan, đơn vị, từ ngày 28/10/2015 Trung tâm đi vào hoạt động; các sở, ban, ngành thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm. Trung tâm được bố trí khu vực làm việc gồm: Khu vực tiếp nhận và trả kết quả có 40 bàn tiếp nhận và trả kết quả của 16 sở, ngành, 2 ngành của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 2 quầy kiểm tra giám sát hoạt động của Trung tâm; 150 chỗ ngồi của tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Khu điều hành gồm phòng Giám đốc; phòng Phó giám đốc; phòng họp; 02 phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Trung tâm mạng thông tin. 

Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân; niêm yết công khai, kịp thời đầy đủ, rõ ràng các quy định, TTHC, mức phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc;... Trung tâm còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các TTHC liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức;...

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh và những nội dung vượt thẩm quyền; tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Một số nét về mô hình hoạt động TTHCCTB?

TTHCCTB thuộc Văn phòng UBND tỉnh nên việc thành lập không làm phát sinh thêm biên chế và tổ chức bộ máy va lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm do một đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách. Các Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại và Bộ phận Hành chính-Tổng hợp. Tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gồm công chức của các cơ quan, đơn vị được bố trí về làm việc tại Trung tâm; tại Bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại gồm công chức của Thanh tra tỉnh và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và làm việc tại Bộ phận Hành chính - Tổng hợp là công chức TTHCCTB.

Hệ thống thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị điện, điện tử gồm: hệ thống máy chủ, máy tính cá nhân, máy in, máy quét tài liệu; máy xếp hàng tự động, máy tra cứu hồ sơ và tiến trình giải quyết các thủ tục; Bảng điện tử, màn hình thông báo… Hệ thống phần mềm hành chính công được kết nối tất cả các sở, ban, ngành, trung tâm hành chính 8 huyện/TP. Phần mềm được tích hợp chữ ký số, kết nối thông tin với Hệ thống mạng văn phòng liên thông của tỉnh hỗ trợ quá trình thụ lý hồ sơ, cập nhật văn bản kết quả của các sở ngành; đã tích hợp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ công khai tiến độ giải quyết hồ sơ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống phần mềm hành chính công tỉnh Thái Bình hoạt động trên mạng Internet tại địa chỉ http://hcc.thaibinh.gov.vn/, hiện hệ thống đã cung cấp sử dụng cho tất cả 8 Trung tâm hành chính huyện, thành phố thuộc tỉnh tạo thành một hệ thống sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh. Trung tâm đang thực hiện 981 TTHC thuộc 19 sở ngành và cơ quan Trung ương đóng tại địa phương thực hiện việc giao dịch tại Trung tâm hành chính công, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả đạt được của Trung tâm kể từ khi đi vào hoạt cho đến thời điểm hiện nay (tháng 4/2016)?

Trong thời gian hoạt động từ 28/10/2015 đến hết tháng 4/2016 Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được 21.477 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,7%.

Qua 6 tháng hoạt động cho thấy: Tinh thần, thái độ của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức và cá nhân luôn hoà nhã, tận tình, lịch sự; chấp hành tốt các quy định, nội quy, quy chế của UBND tỉnh và Trung tâm đề ra. Đến nay, chưa phát hiện công chức có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; chưa có khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân đối với việc giải quyết TTHC của công chức. Mọi thông tin về tiến trình, thời gian giải quyết đều công khai, minh bạch; một số thủ tục đã được thẩm định ngay tại Trung tâm. Các hồ sơ cơ bản đều được giải quyết đúng hạn, trong đó nhiều hồ sơ đã giải quyết trước hạn. Việc phối hợp của các cơ quan tương đối chặt chẽ. Hồ sơ khi luân chuyển giữa các cơ quan đều được thực hiện thông qua Trung tâm nên việc kiểm soát tiến độ, đôn đốc tiến trình khá thuận lợi, kịp thời. Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành thường xuyên nên việc tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo thông suốt, đúng quy định. Hệ thống phần mềm hành chính công vận hành thông suốt, đang được tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung để thuận lợi hơn; đặc biệt đã tích hợp và công khai được vào Trang tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ của Bộ, ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Tới đây, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới đưa các thủ tục giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 trở lên (như cấp đổi giấy phép lái xe, cấp bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao giấy chứng nhận, lý lịch tư pháp...). Trung tâm tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các TTHC, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức và công dân, đồng thời tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ tổ chức cá nhân, tạo điều kiện hài lòng nhất cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC./.

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.