KIÊN GIANG

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả quản lý dự án

09:47:10 | 26/6/2020

Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1593/ QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh. Trong gần 2 năm hoạt động, Ban luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hầu hết các dự án thuộc lĩnh vực NN & PTNT cơ bản đảm bảo được công năng sử dụng theo yêu cầu thiết kế, không có sai sót lớn về kỹ thuật và phát huy được hiệu quả kinh tế - xã hội.

Khi được giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư công trình, dự án nào, Ban đều dành trọng tâm cho công tác lập kế hoạch đầu tư dự án, công trình sao cho vừa phù hợp với yêu cầu thực tiễn vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Đặc biệt trong quá trình triển khai dự án, Ban luôn chủ động bám sát để phát hiện và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; thường xuyên giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công để đảm bảo các công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu, sớm đưa vào phục vụ hiệu quả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới.

Trong năm 2019 Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả hết sức tích cực. Trong năm qua, kế hoạch vốn đầu tư công được giao là 552.927 triệu đồng (98.183 triệu đồng vốn cân đối ngân sách địa phương; 310.644 triệu đồng vốn Trung ương; 144.100 triệu đồng vốn ODA); lũy kế giá trị thực hiện giải ngân tính đến hết niên độ kế hoạch vốn 2019 là 538.788/552.927 triệu đồng, đạt 97,44% kế hoạch. Riêng kế hoạch vốn năm 2018 chuyển tiếp là 70.483 triệu đồng (39.516 triệu đồng vốn địa phương; 30.967 triệu đồng vốn Trung ương); lũy kế giá trị thực hiện giải ngân đến hết niên độ năm 2019 là 64.288/70.483 triệu đồng, đạt 91,21% kế hoạch.

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN & PTNT cùng nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ - công chức - viên chức, Ban Quản lý đã thực hiện tốt công tác quản lý dự án từ khâu lựa chọn tư vấn thiết kế cho đến khâu thẩm tra, thẩm định; lựa chọn nhà thầu thi công; lựa chọn tư vấn giám sát cho đến thực hiện dự án và kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Các công trình đều đảm bảo tiến độ thi công, đạt chất lượng, đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả đầu tư. Công tác quyết toán các công trình tồn đọng tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện quyết toán 32/34 công trình, đạt theo Nghị quyết đề ra.

Bước sang năm 2020, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kiên Giang được giao tổng nguồn vốn 927.817 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư công giao là 720. 515 triệu đồng, vốn năm 2019 chuyển tiếp 131.352 triệu đồng và các nguồn vốn khác 75.950 triệu đồng. Thực hiện theo Chỉ thị 03/CT-UBND của UBND tỉnh, Ban phấn đấu giải ngân đạt trên 95% so với kế hoạch vốn được giao.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban đã xây dựng chương trình kế hoạch, điều chỉnh cơ cấu kế hoạch vốn năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế để giải ngân đạt trên 95% kế hoạch. Đối với các dự án được bố trí vốn thực hiện nhưng chưa đủ, kéo dài sẽ tham mưu cho UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, các cơ quan liên quan kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành giải quyết cho tăng kế hoạch vốn hàng năm để sớm thực hiện hoàn thành dự án.

Song song với kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khi tham gia đấu thầu, chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt nhất, Ban cũng quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ những tháng đầu năm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá tiến độ thi công, chất lượng các công trình, vệ sinh môi trường nơi xây dựng công trình, quản lý chặt chẽ vốn đầu tư. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành các thủ tục về công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế - dự toán, đấu thầu thi công theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương nơi xây dựng công trình thực hiện tốt công tác bồi thường giải tỏa; kịp thời giải quyết những tồn tại vướng mắc, những khiếu nại của dân về bồi thường giải tỏa theo đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi công, đảm bảo các công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nguồn: Vietnam Business Forum