HÀ NAM

Nâng cao Chỉ số Đào tạo lao động

11:39:01 | 21/8/2020

Nhằm nâng cao chỉ số đào tạo lao động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, ngành Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục nghề nghiệp (GDNN), tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao.

Nâng cao chất lượng GDNN

Theo ông Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), mạng lưới các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh được rà soát, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy hoạt động. Quy mô và chất lượng GDNN ngày càng đảm bảo. Công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt kết quả tốt. Giai đoạn 2011- 2020, phấn đấu các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tuyển sinh được 188.022 người, trong đó 2.530 người hệ cao đẳng, 10.399 người hệ trung cấp và 57.254 người hệ sơ cấp và thường xuyên 117.839 người.

Ngành đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDNN. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và mọi người dân với GDNN. Chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.

Đồng thời, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN (Cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình đào tạo…). Khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) đăng ký, tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh cho DN khởi nghiệp hoạt động GDNN bằng các chính sách thuế hỗ trợ DN theo đúng luật định và tỉnh Hà Nam đã ban hành theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 và Quyết định 35/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các DN có dự án đầu tư trên địa bàn.

Ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động ngành công nghiệp hỗ trợ. Khảo sát, đánh giá nguồn lao động, nhu cầu đào tạo nghề và nhu cầu sử dụng lao động của các DN, đặc biệt đối với các DN sử dụng nhiều lao động làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch và thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề. Thực hiện có hiệu quả việc gắn kết GDNN với DN, thị trường lao động để đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao. Đẩy mạnh hợp tác 3 nhà “Nhà nước - Nhà trường - Nhà Doanh nghiệp” trong GDNN, đặc biệt là các DN có nhu cầu sử dụng nhiều lao động.

Giải quyết tốt việc làm ổn định cho người lao động

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, tạo cơ hội thuận lợi kết nối người lao động, người sử dụng lao động tuyển dụng thông qua Sàn giao dịch việc làm. Đẩy mạnh công tác dự báo nguồn nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Thu thập, xây dựng và thường xuyên cập nhật hệ thống thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm. Kết nối hỗ trợ DN trong công tác tuyển dụng lao động chất lượng cao, giúp giảm bớt chi phí.

Hơn nữa, sau 10 năm triển khai chiến lược phát triển dạy nghề, 5 năm triển khai Luật GDNN, chất lượng hiệu quả hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của DN và nhu cầu học tập của người lao động.

Phấn đấu năm 2020 và các năm tiếp theo, tỉnh Hà Nam đào tạo nghề nghiệp cho khoảng 18.500 người/năm, trong đó bình quân 3.000 người là lao động nông thôn. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2020 đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ bằng cấp đạt 55%.
Phấn đấu năm 2020 và các năm tiếp theo, giải quyết việc làm mới cho hơn 16.000 người/năm, tạo việc làm thêm khoảng 20.000 người/năm.

Nguồn: Vietnam Business Forum