TIỀN GIANG

Tiền Giang: Phấn đấu là tỉnh phát triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

2:05:57 PM | 23/11/2020

Qua 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), được sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự điều hành chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền cùng sự chung sức đồng lòng của người dân, doanh nghiệp đã giúp Tiền Giang gặt hái được những thành tựu kinh tế - xã hội (KT – XH) nổi bật, vươn lên nhóm đầu các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều quan trọng là những "quả ngọt" này còn tạo thế và lực mới cùng dư địa phát triển hết sức dồi dào cho Tiền Giang trong tương lai.

Vượt khó đi lên

Nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn mà rõ nhất là thiên tai, dịch Covid-19. Tuy nhiên, với quyết tâm của các cấp lãnh đạo cùng sự đồng thuận của người dân đã đưa Tiền Giang vượt khó đi lên, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH đều đạt và vượt so với Nghị quyết; nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đạt cao như: thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 45.799/36.875 tỷ đồng; phát triển Đảng viên mới 8.793/6.500 Đảng viên... Quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân 7,3%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Xác định đầu tư cho các nhóm hạ tầng trọng điểm là đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế, trong nhiệm kỳ qua tỉnh Tiền Giang đã tập trung nguồn lực phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng KT - XH, nhất là hạ tầng sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị... Sự nghiệp giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả thiết thực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên. Đầu tư toàn xã hội ngày càng tăng, đầu tư công đúng trọng tâm, trọng điểm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng. Năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao.

Cùng với thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng cũng được tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan tâm, thực hiện chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, "chống" các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Phấn đấu gia nhập top các tỉnh, thành phát triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng, KT - XH của tỉnh Tiền Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển. Nắm bắt cơ hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Tiền Giang tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo; huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Tỉnh cũng tập trung phát triển các đô thị trung tâm, thúc đẩy đô thị hóa, nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chính quyền số, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chú trọng tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tất cả những nỗ lực trên đều hướng đến mục tiêu đưa Tiền Giang vươn lên trở thành tỉnh phát triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là địa phương tự cân đối ngân sách vào năm 2025. Phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,0-7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 91,5-93,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới; mỗi năm tạo việc làm cho 16.000 lao động, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 97%. Ngoài ra, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 85%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98%....

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang xác định các khâu đột phá: đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, ứng dụng khoa học và công nghệ vào khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ trái cây; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi đồng bộ, thông suốt giữa các vùng trong tỉnh và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng ĐBSCL; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với nền tảng vững chắc là những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, kiên trung, bất khuất, vững tin toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguồn: Vietnam Business Forum