THANH HOÁ

Huyện Hoằng Hóa: Phát triển theo hướng bền vững

09:02:42 | 20/12/2011

Dù gặp phải nhiều khó khăn như hạn hán kéo dài, sâu bệnh, thiếu điện, giá cả hàng hóa tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống nhân dân…, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa và sự nỗ lực của toàn thể nhân dân huyện, quốc phòng an ninh trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển.

Trong giai đoạn vừa qua, cán bộ và nhân dân huyện đã tích cực hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đó là nhờ có chính sách phát triển đúng đắn: lĩnh vực phát triển kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư nhiều dự án, công trình: Cụm công nghiệp – dịch vụ ven quốc lộ 1A, khu công nghiệp đô thị Hoàng Long, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến... Tốc độ phát triển bình quân hàng năm đạt 15,15%. Thu nhập bình quân đầu người tăng năm 2005 đạt 4,9 triệu đồng, đến năm 2010 đạt 10,7 triệu đồng.

Văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ và không ngừng xã hội hóa, chuẩn hóa, đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng được cải thiện nâng cao. Các hoạt động văn hóa thông tin được đẩy mạnh, công tác quản lý nhà nước về văn hóa được quan tâm, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, giữ gìn và phát huy, trùng tu tôn tạo nhiều di tích lịch sử văn hóa. Huyện cố gắng làm tốt công tác y tế dự phòng, đảm bảo chất lượng chữa bệnh cho nhân dân khi có 37/49 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Để có được thành quả như ngày nay các cấp ủy Đảng đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh và cấp ủy địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề. Xác định các giải pháp tích cực, kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể để tổ chức, triển khai, thực hiện. Đồng thời, chính quyền huyện còn tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư. Theo thống kê năm 2010, huyện có gần 350 doanh nghiệp đang hoạt động và gần 7.000 người lao động có công ăn việc làm thu nhập ổn định, ủy ban huyện đã giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh cho các đơn vị trên địa bàn. Mặt khác, huyện huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, mặt khác khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có như tài nguyên khoáng sản, đất đai, tài nguyên biển…Không những vậy, các đoàn thể chính trị xã hội chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: Giai đoạn 2011-2015, huyện sẽ tiếp tục phát triển kinh tế với tốc độ 18,03%. Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, xác định phương hướng chung là: “Phát huy lợi thế so sánh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tạo chuyển biến rõ nét về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo bước đột phá về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chất lượng nguồn lực; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh. Phấn đấu đến năm 2015 trở thành một trong những huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh”.

Ông Oai cho rằng, trong điều kiện khó khăn như hiện nay, Đảng ủy, các cấp lãnh đạo cần vận dụng sáng tạo chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước để cụ thể hóa vào tình hình thực tế địa phương tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút các nguồn lực cho sự phát triển. Mạnh dạn phân cấp, phân quyền, phân việc gắn với trách nhiệm, khơi dậy sự chủ động sáng tạo từ cơ sở. Chăm lo phát triển toàn diện xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ tham mưu đảm bảo chất lượng trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ…

Phạm Mai