BẮC KẠN

Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện công tác thu, chi ngân sách hiệu quả

9:19:11 AM | 23/8/2019

Trong những năm qua, Kho bạc nhà nước (KBNN) tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn trong công tác thu, chi ngân sách (NSNN), góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

KBNN tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với cơ quan thuế, các ngành có liên quan đến tài chính tập trung thu nhanh các khoản thu NSNN. Mặc dù, thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu là nguồn thu từ trợ cấp của Trung ương, tuy vậy với nguồn thu đó, KBNN đã chủ động thực hiện hạch toán kịp thời, điều tiết cho các cấp ngân sách các khoản thu nóng. Với vai trò hết sức quan trọng, KBNN đã phối hợp với cơ quan thuế thu thuế xây dựng cơ bản, theo đó tất cả các khoản thanh toán qua kho bạc đều được kho bạc kiểm soát và thu một cách trực tiếp 2% thuế giá trị VAT của các hồ sơ quyết toán.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, KBNN cũng tăng cường phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp khi có hồ sơ thanh toán đến kho bạc để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Là đơn vị trong Ban chỉ đạo chống thất thu thuế của tỉnh, KBNN cũng tham mưu đề xuất các biện pháp kịp thời để tập trung các khoản thu, giúp cho việc điều hành ngân quỹ của nhà nước trên địa bàn của các cấp ủy chính quyền địa phương nhanh chóng, chính xác. Vì vậy từ năm 2015-2018, tỉnh luôn thu đủ và vượt chỉ tiêu dự toán của Bộ Tài chính và của HĐND giao.

Đối với công tác kiểm soát chi: về công tác chi thường xuyên, căn cứ vào dự toán hàng năm được Bộ Tài chính và HĐND phân bổ cho các đơn vị trên toàn địa bàn, KBNN từ tỉnh đến huyện đã tổ chức kịp thời bám sát các dự toán được giao. Đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ chi lương đến phụ cấp lương và các khoản chi khác nhằm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; kịp thời phát hiện những khoản chi không đảm bảo về chính sách, chế độ, định mức tiêu chuẩn nhà nước. KBNN cũng kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tư vấn cho các đơn vị dự toán chấp hành đúng chế độ; đáp ứng nhu cầu chi trả thanh toán trên địa bàn để bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu quả.

Bắc Kạn là tỉnh nghèo, phần lớn chi ngân sách phụ thuộc vào việc cân đối ngân sách của Trung ương. Trong những năm qua, nguồn vốn xây dựng cơ bản đối với tỉnh Bắc Kạn được Chính phủ, Bộ ngành giao cũng thấp, khoảng 2.000 tỷ đồng, chủ yếu nguồn vốn xây dựng cơ bản và vốn các chương trình mục tiêu. Quá trình thực hiện KBNN tăng cường kiểm tra kiểm soát hồ sơ pháp lý, hồ sơ thanh toán gửi đến kho bạc để tiếp nhận và xử lý kịp thời đúng quy định về thời gian, đảm bảo chặt chẽ, an toàn và thuận lợi cho đơn vị giao dịch. Riêng đối với nguồn vốn xây dựng cơ bản thì hàng năm, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 70%. Do vậy, KBNN đã tư vấn cho các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ công tác giải phóng mặt bằng cho đến cơ chế chính sách và hồ sơ thanh toán; qua đó giúp cho chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời những vướng mắc và có hướng xử lý, góp phần phấn đấu giải ngân hàng năm ở mức độ cao nhất.