HÀ NAM

Kho bạc Nhà nước Hà Nam: Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ

11:52:15 | 21/8/2020

Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nam đã  vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp một phần công sức không nhỏ trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước

Tiếp nối những thành tích đã đạt được, trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của KBNN, Bộ Tài chính; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, KBNN Hà Nam đã phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trên địa bàn; triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Về công tác kiểm soát thu NSNN, KBNN Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; hạch toán phân chia nguồn thu cho các cấp thụ hưởng đúng tỷ lệ điều tiết quy định. Đã triển khai dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN”, tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính với 5 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn; áp dụng các hình thức thu nộp NSNN đa dạng như: Thu trực tiếp; ủy nhiệm thu bằng tiền mặt, chuyển khoản qua NHTM, thu qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS).... qua đó tạo điều kiện cho người nộp thuế có nhiều lựa chọn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong công tác tổ chức thu NSNN. Chủ động đối chiếu, thông báo số dư các tài khoản tạm thu, tạm giữ; xử lý kịp thời các vấn đề để tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN… góp phần thực hiện vượt mức dự toán thu hàng năm của tỉnh.

Bên cạnh đó, về công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN Hà Nam đã phối hợp tốt với cơ quan tài chính, các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng NSNN. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, chi NSNN theo Luật NSNN. Công tác kiểm soát chi đã góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Thông qua công tác kiểm soát chi đã giúp các đơn vị sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí được cấp, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về chính sách, chế độ quy định đối với nguồn kinh phí cấp từ NSNN, góp phần làm lành mạnh nền tài chính. Trong kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB), KBNN Hà Nam đã chủ động phối kết hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tham mưu cho UBND tỉnh đôn đốc giải ngân trên 2.500 dự án, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và các công trình quan trọng của địa phương

Cùng với việc phát huy và giữ vững truyền thống trong các lĩnh vực: Quản lý thu NSNN, kiểm soát chi NSNN, huy động vốn cho đầu tư phát triển, quản lý cấp phát vốn ĐTXDCB và các chương trình mục tiêu quốc gia... KBNN Hà Nam luôn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá, giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt nội dung Thông báo số 154/TB-CPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu thư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid -19 và Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 03/6/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh về triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan; đảm bảo toàn tuyệt đối tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn đến các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN về bộ TTHC của Kho bạc, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực KBNN; triển khai Đề án thống nhất quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nắm chắc quy trình xử lý công việc và có thái độ làm việc văn minh chuyên nghiệp... Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính và KBNN. Chủ động xây dựng phương án sắp xếp bố trí cán bộ một cách khoa học, hợp lý nhằm duy trì ổn định tổ chức đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Đáng chú ý, trong những năm qua cùng với hệ thống KBNN, KBNN Hà Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cải cách hành chính trọng tâm là cải cách quy trình TTHC về thu, chi ngân sách nhà nước theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện TTHC cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong giao dịch với KBNN. Cụ thể là: Triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách (gọi tắt là TABMIS) dự án quan trọng nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, công khai minh bạch trong quản lý tài chính công; triển khai Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp NSNN (gọi tắt là TCS); thanh toán điện tử liên kho bạc; thanh toán điện tử song phương… thực hiện niêm yết công khai TTHC, quy trình nghiệp vụ tại nơi giao dịch; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt,… Thực hiện kiểm soát thanh toán vốn theo nguyên tắc “Thanh toán trước, kiểm soát sau” trong ĐTXDCB. Đặc biệt từ năm 2018 triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến tới các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Đến nay, 100% các đơn vị sử dụng NSNN, các chủ đầu tư giao dịch với KBNN tỉnh (trừ các đơn vị an ninh quốc phòng) và 70% đơn vị giao dịch với KBNN huyện đã tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN, phấn đấu hết năm 2020 tất cả các đơn vị trong toàn tỉnh đều tham gia. Với những nội dung cải cách trên đem lại hiệu quả thiết thực với mục tiêu hướng đến khách hàng:

Trong công tác thu NSNN: Một mặt KBNN đã tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, mặt khác, góp phần mở rộng không gian và thời gian cho người nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện nộp tiền 24/7 tại nhiều địa điểm khác nhau. Kết nối, trao đổi dữ liệu thu NSNN điện tử giữa KBNN – NHTM – Cơ quan thu tức thời.

Trong công tác chi NSNN: Thời gian thanh toán của KBNN đã giảm xuống còn 1-2 ngày kể từ khi cán bộ kiểm soát chi nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định. Dịch vụ công (DVC) trực tuyến đã giúp các đơn vị kê khai hồ sơ pháp lý, yêu cầu thanh toán qua DVC mà không phải đến KBNN; đơn vị có thể gửi hồ sơ, chứng từ điện tử qua DVC của KBNN các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ, ngày Tết, đồng thời chủ động theo dõi diễn biến hồ sơ, làm tăng tính trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.. Quy trình thao tác đơn giản, tạo sự công khai, minh bạch, hạn chế việc giả mạo chữ ký, con dấu, thông tin thanh toán được bảo mật.

Là đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, KBNN Hà Nam có trách nhiệm đồng hành với tỉnh trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình, KBNN Hà Nam đã và sẽ thực hiện đúng các cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư, những vấn đề về TTHC liên quan đến các doanh nghiệp sẽ được rút ngắn thời gian xử lý; phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan tạo điều kiện để giải quyết nhanh gọn, đúng chế độ các thủ tục về Thuế, thông quan giúp giảm thiểu thời gian và chi phí.

Nguồn: Vietnam Business Forum