HÀ NAM

Thị xã Duy Tiên: Phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh

11:54:19 | 21/8/2020

Duy Tiên là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Nam, cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, là vùng trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam, với 16 đơn vị hành chính (gồm 9 phường và 7 xã).

Dưới sự lãnh đạo tập trung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, Duy Tiên đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã bình quân 5 năm (2015-2020) đạt 14,98%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 58 triệu đồng/người (tương đương GRDP là 75 triệu đồng), vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, đến năm 2020, giá trị ngành công nghiệp, xây dựng 72,8%; dịch vụ, thương mại 25,22%, nông nghiệp - thủy sản 1,98%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (2015-2020) đạt 35.270 tỷ đồng, bình quân đạt 7.054,19 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Thời gian tới Duy Tiên tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục duy trì, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn; giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III.

Nguồn: Vietnam Business Forum