HÀ NAM

Thành phố Phủ Lý: Phấn đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2030

11:56:24 | 21/8/2020

Nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý đã nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện hoàn thành thắng lợi 27/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXII đã đề ra, thậm chí có nhiều chỉ tiêu vượt cao. Đây sẽ là động lực tích cực, thúc đẩy thành phố trở thành đô thị loại I thông minh xanh-sạch-đẹp trực thuộc tỉnh Hà Nam trước năm 2030.

Dấu ấn thành công

Thành phố đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Liên tục trong nhiều năm, Đảng bộ thành phố được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kinh tế của thành phố tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,9%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 69 triệu đồng/người/năm, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Công tác xây dựng và phát triển đô thị được đặc biệt quan tâm; bước đầu hình thành các khu trung tâm thương mại, dịch vụ cao cấp, hiện đại, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Đồng thời, Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, có sức lan tỏa và trở thành phong trào rộng khắp. Đến năm 2018, 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Diện mạo khu vực nông thôn thay đổi rõ rệt theo hướng văn minh, hiện đại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định và giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao. Bởi vậy, thành phố Phủ Lý đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam.

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, phát triển", Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đưa ra “3 khâu” đột phá cùng 19 chỉ tiêu phấn đầu thực hiện. Cụ thể như: Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 114,8 triệu đồng/người/năm; tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế: Dịch vụ - Thương mại chiếm 48,04%; Công nghiệp - Xây dựng 50,91% và Nông - lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 1,05%; Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10,37%/năm, đến năm 2025 đạt 1.706,869 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 8,6%/năm, đến năm 2025 đạt 40.814,2 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng bình quân 7,94%/năm, đến năm 2025 đạt 20.877,0 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 30% (so với năm 2020); đồng thời có 100% phường, xã được công nhận chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ đô thị hóa đạt 85%; có 4 xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu;…

Thành phố sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá quan trọng là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế riêng có của thành phố; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Tập trung thu hút đầu tư, phát triển đa dạng các loại hình thương mại dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị.

Nguồn: Vietnam Business Forum