BẮC NINH

Tạo động lực đưa kinh tế Yên Phong phát triển mạnh mẽ

10:25:48 | 11/12/2020

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Phong luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt các nghị quyết Đại hội Đảng bộ  nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế huyện Yên Phong phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,7%, tăng 0,11% so với nghị quyết Đại hội. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng bình quân 8,7%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 23,6%, dịch vụ tăng 23,9%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước tính đến năm 2020 đạt 3.473 tấn, bình quân đạt 657 kg/người/ năm. Giá trị sản xuất và chăn nuôi trên 1 ha canh tác ước đạt 152 triệu đồng, tăng 27 triệu đồng/ha so với năm 2015, đạt 100% kế hoạch so với mục tiêu Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58,95 triệu đồng, đạt hơn 115% so với mục tiêu Đại hội. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm qua đạt 289 tỷ đồng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, giảm nhanh tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm và giữ vững chất lượng các tiêu chí. Đến nay, qua rà soát Yên Phong đã đạt 13/15 tiêu chí NTM nâng cao và đạt 10/13 tiêu chí NTM kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo.

Yên Phong có thế mạnh về phát triển KCN, trong đó sở hữu KCN Yên Phong hiện đại và đồng bộ hàng đầu Việt Nam. Huyện tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cả trong các khu, cụm công nghiệp và làng nghề. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; thu hút các nhà đầu tư. Phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị; khuyến khích việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, công trình hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa.

Trong thời gian tới, Huyện đẩy mạnh triển khai xây dựng KCN VSIP Bắc Ninh II, KCN Yên Phong II-C,…tiếp tục việc duy trì ổn định KCN Yên Phong I tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện Yên Phong và tỉnh Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp; khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ.

Nguồn: Vietnam Business Forum