QUẢNG NINH

Ngành Xây dựng Quảng Ninh: Tăng cường công tác quy hoạch

15:15:22 | 7/2/2012

Vấn đề quy hoạch hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh. Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2253/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2003. Tại thời điểm phê duyệt quy hoạch năm 2003, tỉnh có 14 đơn vị hành chính gồm: 1 thành phố (đô thị loại III), 3 thị xã và 10 huyện (có các đô thị là loại IV, V và các đô thị chưa có đánh giá phân loại).

Kết quả thực hiện công tác quy hoạch phát triển đô thị đến tháng 11 năm 2011, tỉnh Quảng Ninh có 15 đô thị, tỷ lệ đô thị hoá khoảng 55,53% (bình quân cả nước 28,5%); trong đó có 1 thành phố là đô thị loại II (Hạ Long), 2 thành phố là đô thị loại III (Móng Cái, Uông Bí), 1 thị xã là đô thị loại III (Cẩm Phả); 2 thị trấn: Mạo Khê và Quảng Yên đã được công nhận đô thị loại IV; 6 thị trấn đô thị loại V (Đông Triều, Quảng Hà, Tiên Yên: đã được công nhận trong năm 2010 và 3 thị trấn: Trới, Ba Chẽ, Bình Liêu được công nhận trong tháng 10/2011); 3 thị trấn còn lại là đủ điều kiện được công nhận là đô thị loại V: Thị trấn Cái Rồng, Đầm Hà, Cô Tô (sẽ trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 khóa XII trong tháng 12/2011). Đã và đang hình thành các khu kinh tế: ven biển, cửa khẩu, Vân Đồn, Móng Cái - Hải Hà; Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn (Bình Liêu); và cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà).

Đồng thời, thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TT ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ “Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới”; Quyết định số 800/QĐ –TTg ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020”; ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2728/QĐ –UBND ngày 11 tháng 9 năm 2010 “Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, theo đó ngành đã phối hợp giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn UBND các địa phương triển khai quy hoạch đồng loạt 125/125 xã. Chủ động phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức 3 lớp cho 346 học viên tập huấn về lập, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới (QHXD NTM) với đối tượng là lãnh đạo và cán bộ chuyên môn cấp xã đến cấp huyện; các đơn vị tư vấn lập QHXD NTM trên địa bàn tỉnh. Cung cấp các tài liệu, sổ tay hướng dẫn QHXD NTM, Thông tư 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng). Hướng dẫn các địa phương về quy trình, nội dung, các chỉ tiêu quy hoạch- sử dụng đất các công trình QHXD NTM (văn bản số 746/SXD-QH ngày 23/5/2011) để UBND các địa phương chủ động triển khai. Tổ chức các đoàn kiểm tra và hướng dẫn việc lập QHXD NTM trên địa bàn các địa phương (trực tiếp hướng dẫn lập Nhiệm vụ QHXD NTM; kiểm tra kết quả chỉnh sửa, phê duyệt Nhiệm vụ QHXD NTM; tham gia ý kiến vào Quy hoạch chung; nghe và tham gia ý kiến tại 4 địa phương: Yên Hưng, Đầm Hà, Đông Triều và Ba Chẽ). Sau mỗi đợt kiểm tra Sở Xây dựng có báo cáo và đề xuất UBND tỉnh giải pháp cụ thể để hoàn thành việc lập QHXD NTM đúng tiến độ. Cùng Ban Xây dựng NTM hướng dẫn cho 2 xã làm điểm việc lập QHXD NTM theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT- BNNPTNT- BKHĐT- BTC ngày 13/ 4/ 2011 (Quy hoạch chung, Quy hoạch chi tiết thể hiện 3 trong 1, đó là: Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch sản xuất, Quy hoạch sử dụng đất trong QHXD NTM); sau đó triển khai các xã còn lại.

Kết quả đến 15/11/2011: đã có 125/125 xã đã phê duyệt xong nhiệm vụ QHXD NTM; 125/125 xã đã thông qua quy hoạch lần I-II; UBND các địa phương đã phê duyệt QH tổng thể được 97/125 xã, còn 28 xã chưa phê duyệt (Theo báo cáo của các địa phương sẽ hoàn thiện phê duyệt QHXD NTM trong năm 2011).

Giai đoạn 2012-2015, tiếp tục thực hiên nhiệm vụ lập xong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh; Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh (kết nối Quảng Ninh và Hải Phòng dọc tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng với tuyến đường 18ª- Quảng Ninh); Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện (Móng Cái- Hải Hà- Vân Đồn). Lập hoặc điều chỉnh xong các quy hoạch chung xây dựng các đô thị lớn (Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, Quảng Yên, Đông Triều...); quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế lớn (Vân Đồn, khu Công nghiệp Cảng biển Hải Hà, khu kinh tế cửa khẩu, các cửa khẩu Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh...). Hoàn thành 100% quy hoạch phân khu (chi tiết 1/2000). Hoàn thành 70% quy hoạch chi tiết xây dựng. Các quy hoạch ngành và lĩnh vực, các dự án của ngành được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư đạt 100%.

Nguyễn Hạnh